IGRIC 2018 Štatút súťaže

19.01.2018 13:19

 Štatút Igric.docx (20414)

https://slovensky-filmovy-zvaz.webnode.sk/igric-2018/

Prihlášku a organizačné pokyny zverejníme koncom februára 2018  /termín prihlasovania 1.3.- 30.4.2018/
 
 

Štatút ceny IGRIC

 
a tvorivých prémií (ďalej len prémie) Slovenského filmového zväzu (SFZ), Únie slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Literárneho fondu (LF).
 
 
I. CHARAKTERISTIKA CENY IGRIC
 
Igric je národná tvorivá cena (ďalej len cena), ktorou sa každoročne oceňujú najvýznamnejšie tvorivé činy  v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Jej poslaním je spolupôsobiť pri stanovení hodnotových kritérií tvorby v duchu humanistických ideálov európskej kultúry a motivovať tvorcov, aby zvyšovali profesionálnu a estetickú úroveň svojich diel. Vyhlasovateľom ceny sú  SFZ, ÚSTT a LF.
 
 
II. PODMIENKY UDELENIA CIEN IGRIC a PRÉMIÍ
 
1. 
Ceny Igric a prémie sa udeľujú za mimoriadne tvorivé výkony v audiovizuálnych dielach vyrobených v predchádzajúcom  kalendárnom roku (výnimočne i za diela vyrobené v ďalších predchádzajúcich rokoch, ak sa preukáže, že k ich uvedeniu  nemohlo dôjsť z objektívnych príčin).
 
 
A – Ceny IGRIC
 
2. 
Celkove môže porota v príslušnom kalendárnom roku udeliť cenu IGRIC v týchto kategóriách:
+ hraná filmová tvorba pre kiná,
+ televízna dramatická tvorba,
+ filmová a televízna dokumentárna tvorba (okrem spravodajstva, publicistiky a magazínov),
+ animovaná tvorba,
+ ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele,
+ mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, 
+ za celoživotné dielo v audiovizuálnej oblasti. 
 
3.
IGRIC môže byť udelený:
a) tvorcovi v ktorejkoľvek tvorivej profesii, herečke, hercovi, podieľajúcemu sa na tvorbe audiovizuálneho diela.
b) viacerým rovnocenným tvorcom v príslušnej tvorivej profesii, podieľajúcim sa na jednom diele.
c) tvorcovi, herečke, hercovi za mimoriadny tvorivý či herecký výkon v zahraničnom diele s podmienkou, že tvorca, herečka alebo herec majú trvalý pobyt na Slovensku.
IGRIC nemôže byť udelený:
a) tvorcom viacerých diel, alebo herečkám a hercom, ktorí účinkujú vo viacerých dielach a byť medzi tieto diela rozdelený.
b) kolektívu tvorcov rôznych profesií, podieľajúcich sa na tvorbe jedného audiovizuálneho diela.
c) tvorcom, za pokračovanie už Igricom oceneného seriálu, ktorý má tie isté postavy, dejové situácie a línie.
 
4.
Symbolom ceny je postava IGRIC od akademickej sochárky Erny Masarovičovej. Vyjadrením cien IGRIC sú tiež diplomy.
 
5.
Ceny IGRIC sú ohodnotené tiež finančnou odmenou dotovanou Literárnym fondom. (Pozri článok VII. Zvláštne ustanovenia)
 
6.
Ceny IGRIC nemusia byť udelené v plnom rozsahu.  Prípadné neudelenia cien v jednotlivých kategóriách to musí porota uviesť v protokole a musí to byť vyhlásené pri slávnostnom udeľovaní cien.
 
 
 
B – Tvorivé prémie  (ďalej len prémie)
 
7.
udeľuje porota za vynikajúce tvorivé výkony v nasledujúcich kategóriách:
+ hraný film pre kiná
+ televízna dramatická tvorba
+ ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele
+ mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele
+ filmová alebo televízna dokumentárna tvorba (okrem spravodajstva, publicistiky a magazínov)
+ animovaná tvorba
+ ostatná filmová a televízna tvorba
+ audiovizuálna teória a kritika
 
a to v nasledujúcich tvorivých profesiách:
- scenárista
- režisér
- kameraman
- herečka  v dramatických filmových a televíznych dielach.
- herec v dramatických filmových a televíznych dielach.
- autor teoretického, encyklopedického alebo historiografického diela
 
Prémia je vyjadrená diplomom a finančnou odmenou z prostriedkov LF. Porota udeľuje v každej kategórii najviac dve prémie.
 
III. CENA JÁNA FAJNORA. 
 
 
Cena Jána Fajnora
Cena Jána Fajnora je zvláštna cena poroty určená pre mladých tvorcov do 35 rokov. Udeľuje sa v týchto kategóriách:
hraná filmová a televízna tvorba,
dokumentárna filmová a televízna tvorba,
animovaná tvorba,
 
a to v nasledujúcich profesiách: 
- scenárista
- režisér
- kameraman
- animátor
 
Cena je vyjadrená diplomom a finančnou odmenou z prostriedkov LF. Porota udeľuje v každej kategórii jednu cenu. Prihlasovateľ napíše do prihlášky vek tvorcu filmu.
 
 
 
                                      IV. ZVLÁŠTNE UZNANIE POROTY  PRODUCENTOVI
 
Zvláštne uznanie poroty producentovi.
Zvláštne uznanie poroty môže porota udeliť na návrh tvorcov nezávislému producentovi, ktorý sa zaslúžil o vysokú umeleckú úroveň ním produkovaného diela.  Návrh je potrebné podať písomne s odôvodnením a na konkrétne meno producenta (nie výrobný subjekt - firmu).
Zvláštne uznanie poroty  nie je finančne ohodnotené z prostriedkov LF. Jeho vyjadrením je diplom.
Porota udeľuje len jedno zvláštne uznanie.
 
 
V. ORGANIZÁCIA
1.
Vyhlásenie a slávnostné udeľovanie cien IGRIC,  prémií SFZ, ÚSTT a LF, Ceny Jána Fajnora  a zvláštneho uznania pre producenta organizačne zabezpečuje Organizačný výbor, ktorý zostavujú výbory SFZ a ÚSTT. Prácu organizačného výboru riadi predseda, ktorého na základe vzájomnej dohody menujú výbory SFZ a ÚSTT. Organizačný výbor si môže na zorganizovanie tohto podujatia najať produkčnú spoločnosť.(ďalej len organizátor).Vzťah a povinnosti oboch strán musia byť zmluvne upravené. Návrh zmluvy pripravuje Organizačný výbor a po odsúhlasení členmi výborov SFZ a ÚSTT ju ratifikujú predsedovia  týchto občianskych a profesijných združení.
 
 
 
2.
Podmienky udelenia cien a prémií, ktoré vyhlásia SFZ, ÚSTT a LF musia byť zverejnené v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach IGRIC, ÚSTT a LF najmenej 1 mesiac pred uzávierkou prijatia prihlášok diel do tejto súťaže.
 
VI. NÁVRHY NA OCENENIE
1.
Kandidátov na udelenie cien IGRIC a ďalších štatutárnych ocenení navrhujú producentské subjekty, výbory a členovia profesijných a umeleckých združení. Jednotliví tvorcovia sa môžu prihlásiť aj individuálne. Návrhy na udelenie cien a prémií môžu podať aj členovia poroty súťaže IGRIC , najneskôr však na prvom zasadnutí poroty. Predseda poroty o takomto návrhu bezodkladne informuje predsedu Organizačného výboru. 
2.
Študenti filmových škôl môžu prihlasovať filmy do všetkých kategórií.
3. 
Všetky návrhy sa predkladajú písomne, prostredníctvom schválenej prihlášky.
 
VII. POROTA
1.
O udelení cien a prémií rozhoduje 7 členná porota, do ktorej rovnaký počet dvoch členov menujú výbory SFZ a ÚSTT. Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu  (ďalej Sekcia pre TFV LF)  menuje do poroty jedného člena, rovnako ako Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Literárneho fondu (ďalej Sekcia pre RDZu LF). Prácu poroty riadi predseda, ktorého na základe dohody odporúčajú výbory SFZ a ÚSTT a definitívne ho schvaľuje Sekcia pre TFV LF. Predseda poroty menuje z nečlenov poroty tajomníka, ktorý organizačne zabezpečuje prácu poroty. Hlas predsedu je pri rovnosti hlasov rozhodujúci. Na zasadnutí poroty je prítomný aj tajomník výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby.
2.
Členom poroty nemôže byť tvorca alebo predstaviteľ producentského subjektu, ktorého dielo je prihlásené do súťaže.
3.
Porota má právo udeliť cenu alebo tvorivú prémiu aj:
a) v inej kategórii ako v tej, do ktorej bolo dielo prihlásené
b) tvorcovi, ktorého nenominoval na ocenenie prihlasovateľ.
4.
Porota je povinná pri svojom rozhodovaní dodržiavať tento štatút. V rámci jeho dikcie sú jej rozhodnutia konečné.
5. 
Predseda poroty je povinný vypracovať písomné hodnotenie jednotlivých ocenených diel a odovzdať LF protokol zo záverečného zasadnutia poroty, v ktorom krátko odôvodní rozhodnutie o udelení ocenení a uvedie, za aký druh tvorivej činnosti sa ceny IGRIC a prémie udeľujú. 
6.
Porota určí poradie a spôsob odovzdania jednotlivých cien a prémií počas oficiálneho vyhlásenia výsledkov. Všetky prémie za jednotlivé tvorivé výkony sa nemusia slávnostne odovzdávať, ale len prečítať a  zverejniť v tlači.
7.
Porota je viazaná mlčanlivosťou až do oficiálneho vyhlásenia výsledkov.
 
 
VIII. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
 
1.
Náklady spojené s výrobou sošiek IGRIC a vyhotovením diplomov znáša subjekt - organizátor, ktorý žiada grant na túto súťaž v Audiovizuálnom fonde.
2.
Finančné odmeny za jednotlivé ceny a prémie IGRIC zabezpečuje zo svojich prostriedkov LF.
a) LF finančne ocení tvorcov, ktorým bola udelená cena alebo prémie IGRIC, v dohodnutom termíne z rozpočtu Sekcie pre TFV LF a Sekcie pre RDZu LF.
b) embargo na zverejnenia výsledkov súťaže platí do oficiálneho vyhlásenia výsledkov aj pre členov oboch sekcií i pracovníkov LF.
3.
Výšku finančnej odmeny v každom jednotlivom prípade navrhuje porota. Porota pritom rešpektuje maximálnu výšku odmeny stanovenú v Dodatku k štatútu, ktorý vymedzuje aj celkový objem finančných prostriedkov určených na ceny a prémie IGRIC. Tie určuje na tento účel vo svojom rozpočte Sekcia pre TFV LF, ktorá maximálnu aj celkovú výšku odmien definitívne schvaľuje. Finančné odmeny cien IGRIC za ženský a mužský herecký výkon, ako aj za prémie v týchto kategóriách uhrádza zo svojho rozpočtu Sekcia pre RDZu LF, ktorá určuje aj maximálnu výšku odmeny v týchto kategóriách.
4.
Finančná odmena cien IGRIC a prémií môže byť priznaná výlučne občanovi SR alebo cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, s podmienkou, že tvorca podľa zákona NR SR č.13/1993 o umeleckých fondoch odvádza do Literárneho fondu 2% príspevky z autorských odmien.
5.
Ak tvorca získa za jeden tvorivý výkon viac cien alebo prémií finančne dotovaných LF, úhrn týchto odmien nesmie presiahnuť výšku jednej najvyššej možnej odmeny za tento tvorivý výkon (tvorivé štipendiá  sa za ceny nepovažujú).
6.
Výšku odmeny pre predsedu i členov poroty za hodnotenie tvorivých výkonov v prihlásených audiovizuálnych dielach znáša a určuje Sekcia pre TFV LF a  Sekcia pre RDZu LF pre porotcu, ktorého do poroty nominovala. Práca tajomníka poroty je odmeňovaná organizátorom súťaže, ktorý je žiadateľom grantu v Audiovizuálnom fonde SR.
7.
Náklady spojené s organizáciou súťaže o udelenie cien a prémií IGRIC znáša subjekt - organizátor, ktorý je žiadateľom grantu v Audiovizuálnom fonde SR.
8.
Slávnostné odovzdávanie cien a prémií súťaže IGRIC zabezpečuje Organizačný výbor spolu so subjektom, ktorý žiada na toto podujatie grant v Audiovizuálnom fonde SR.
9.
V rámci oficiálneho a slávnostného vyhlásenia výsledkov cien a prémií IGRIC, môžu byť udelené aj ďalšie ceny iných subjektov, ktoré pôsobia v oblasti audiovizuálnej tvorby, jej distribúcie i filmovej a televíznej publicistiky či kritiky. Udelenie takýchto cien je však podmienené súhlasom výborov SFZ a ÚSTT.
10.
Prihlasovateľ a výrobca audiovizuálneho diela súhlasí s uvedením ukážok filmov bez finančnej úhrady na slávnostnom a oficiálnom odovzdávaní cien a tiež s nekomerčným uvedením prihlásených filmov na  pofestivalových prehliadkach, ktoré organizuje SFZ a ÚSTT.
 
 
 
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1.
Nedeliteľnou súčasťou tohto štatútu pre príslušný rok je Dodatok k štatútu ceny IGRIC a prémií, ktorý schvaľuje na návrh výborov SFZ a ÚSTT výbor Sekcie FTV LF. Dodatok obsahuje:
a/ postup práce - termíny 
b/ menný zoznam členov organizačného štábu
c/ termín uzávierky prihlášok
d/ menný zoznam porotcov 
e/ celkový objem finančných prostriedkov určených na ceny a prémie
f/ termín a miesto slávnostného odovzdania cien
g/ formulár prihlášky
h/ organizačné a technické zabezpečenie súťaže 
 
 
 
 
 
 
2.
Tento štatút schvaľujú výbory SFZ, ÚSTT a výbory sekcií LF  - Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby a Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla  a zábavného umenia. 
Jeho platnosť sa začína dňom schválenia a končí prijatím nového štatútu.
 
 
za výbor SFZ                                                              za výbor ÚSTT
Mariana Forrayová - štatutárny zástupca SFZ           Vido Horňák - predseda  ÚSTT
 
 
za Sekciu LF pre TFV                                                za Sekciu LF pre RDZu.       
Ing. arch. František Jurišič                                         Doc. Mgr. Dušan Jamrich
predseda výboru sekcie                                             predseda sekcie
 
V Bratislave 31.januára 2018
 

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com