IGRIC 2019

23.10.2018 17:43

Štatút, prihláška a organizačné pokyny k 30. ročníku súťaže Igric budú zverejnené začiatkom februára 2019 aj na web stránkach  SFZ a web-e IGRIC.sk

Štatút Igric 2019 SFZ ÚSTT LF.docx (11959)

2019 text Organizačné a technické zabezpečenie súťaže.doc (28672)

prihláška Igric 2019.pdf (203505)

Udelenie súhlasu tvorcu, výrobcu a nositeľa práv šírenia diela: Podpisom tejto prihlášky súhlasím s uvedením ukážok z prihláseného diela na slávnostnom vyhlásení cien a na nekomerčných pred - a posúťažných aktivitách SFZ, ÚSST a LF.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov: súhlasím / nesúhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (rozhodnutie o udelení súhlasu alebo nesúhlasu podčiarknite).

Prehlásenie spoluorganizátorov o ochrane osobných údajov: V súlade s potrebami identifikácie tvorcov a producentov pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou.

Prihlášku spolu s prílohami je nevyhnutné doručiť od 1.3.2019 do 30.4.2019 vrátane v súlade s Organizačno-technickými podmienkami súťaže.

 
Organizačné a technické zabezpečenie súťaže
30. Igric 2019

Prihlášky do súťaže sa prijímajú od  1.3.2019  do 30.4.2019 na vrátnici Slovenského filmového ústavu, Grösslingova ul. 32, Bratislava. Ku každej prihláške musí byť priložené dielo - 1 ks - film na DVD alebo link na stiahnutie diela (pri seriáloch maximálne 3 diely), kniha, štúdia a kópia potvrdenia o zaplatení manipulačného poplatku. Prihlášku spolu s dielom prosím označte IGRIC 2019.

Prihlášky spolu s dielom môžete zaslať aj poštou na nasledujúce adresy:

Oľga Marošová, Igric 2019, Donská ul. 20, 841 06 Bratislava alebo

Katarína Vraštiaková, Igric 2019, Hálkova ul. 34, 831 03 Bratislava.

V prípade zasielania prihlášok poštou rozhoduje pre prihlásenie pečiatka pošty potvrdzujúca odoslanie najneskôr do 30.4.2019 vrátane.

Technické požiadavky na DVD pre zasielanie filmov IGRIC 2019:

Rozlíšenie: 1920x1080

Formát: MP4

Kodeky: H264, AAC      Nosič: DVD         MG

Manipulačný poplatok za každé prihlásené dielo alebo kategóriu je 15 EUR. Manipulačný poplatok je splatný najneskôr do 30.4.2019. Manipulačný poplatok je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky a neuhradenie manipulačného poplatku do 30.4.2019 môže viesť k vyradeniu prihlášky zo súťaže.

Pokyny na úhradu manipulačného poplatku: manipulačný poplatok možno uhradiť len prevodom na bankový účet číslo: IBAN SK87 0200 0000 0000 4793 8012, do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť „Poplatok Igric 2019“.

Informácie:  Oľga Marošová, tel.: 0903463704 alebo

          Katarína Vraštiaková, tel.: 0910995531

Informácia o Igricoch: Štatút, Prihlášku a Organizačné a technické zabezpečenie si možno stiahnuť na web stránke IGRIC www.igric.sk alebo na web stránkach spoluorganizátorov:

https://slovensky-filmovy-zvaz.webnode.sk/

https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/

IGRIC uvíta, pokiaľ sa rozhodnete aj sponzorsky (vecne) alebo finančne podporiť udeľovanie cien IGRIC.

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com