Nové číslo bankového účtu ÚSTT

19.10.2017 14:21

Výbor Únie slovenských televíznych tvorcov oznamuje svojim členom, že od 1.februára 2022 zriadil nový bankový účet na ktorý môžu jej členovia uhrádzať členské vo výške 15 euro na kalendárny rok. Podľa Stanov ÚSTT je potrebné členské uhradiť do 31.marca kalendárneho roku.

 nové číslo účtu ÚSTT: IBAN SK3475000000004029941646
 BBAN 4029941646,
SWIFT (BIC) kód ČSOB je CEKOSKBX a číselný kód banky 7500

 

Variabilný symbol:  100

Do poznámky pri elektronickej platbe uveďte prosím  svoje meno a priezvisko.

 

Platbu na uvedený bankový účet môžete poukázať aj poštovou poukážkou, alebo členské uhradiť osobne na Valnom zhromaždení ÚSTT. 

Žiadame Vás, aby ste si svoju povinnosť vyplývajúcu zo Stanov ÚSST každoročne splnili. 

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com