PODPORTE LITERÁRNY FOND

25.01.2022 17:57

Vážení priatelia,                                                    STANOVISKO LITERÁRNEHO FONDU                                 

doterajšie kroky MK SR súvisiace so zrušením povinných 2% príspevkov do umeleckých fondov priniesli zmeny, ktoré sa negatívnym spôsobom odrážajú na podpornej činnosti Literárneho fondu. Napriek trom výzvam LF (listy z 19.11.2020, 26.5.2021 a 23.9.2021 adresované pani ministerke kultúry) ministerstvo kultúry zatiaľ neponúklo žiadne racionálne riešenie, žiadnu adekvátnu náhradu pozastavených foriem podpornej činnosti a ani náhradu za deficit v príjmoch z 2% príspevkov. Zrušenie povinných odvodov nielenže tvorcom a umelcom v čase koronakrízy neuľahčuje ich postavenie, ale pre znefunkčnenie podpornej činnosti, ktorá je naviazaná na príjmy z 2% príspevkov, Literárnemu fondu zabraňuje podporovať ich v takom rozsahu ako predtým. Rozhodnutie o dobrovoľných príspevkoch destabilizovalo fungovanie Literárneho fondu. Doterajšiu stratu sme pokryli z finančnej rezervy, no v roku 2022 už  nebude odkiaľ čerpať zdroje na pokrytie nákladov na chod fondu. Preto vyzývame tvorcov, výkonných umelcov, profesijné a umelecké združenia, aby apelovali na svojich členov a podporili Literárny fond dobrovoľnými odvodmi 2% príspevkov, čím by pomohli zastaviť kroky smerujúce k jeho likvidácii. 

 

Vážení členovia Únie slovenských televíznych tvorcov -

obraciame sa na Vás s výzvou o podporu Literárneho fondu dobrovoľným odvedením 2% z hrubej autorskej odmeny, ktoré LF používa na odmeny súťaže IGRIC ako aj na svoje ďalsie aktivity, ktorými sú napríklad štipendiá udeľované tvorcom v rámci programu Alfa, Alfa plus, Beta a ďalšie.

 

Postup pri odvode 2% príspevku

2% príspevky z hrubej odmeny za dielo môžete dobrovoľne poukázať na účet Literárneho fondu IBAN SK47 0200 0000 0012 2545 9853 do Všeobecnej úverovej banky.

Konštantný symbol: 0558.

Variabilné symboly pre odvody 2% príspevkov platné pre tvorcov spadajúcich do pôsobnosti výboru 

Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby:    

Avízo 2022.pdf (281,4 kB)

4011


Scenáre: súťažných a ostatných zábavných programov televíznych, filmových a videoprogramov

4012


Scenáre: publicistického diela, dokumentárneho diela

4013


Zostava a výber programu

4014


Úprava: textu a komentáru zahraničného programu, nesynchrónneho a synchrónneho dialógu zahraničného programu, veršov v zahraničnom programe

4015


Vytvorenie podtitulkov: pre zahraničný program, veršov pre zahraničný program

4016


Námet a scenár: televíznej, filmovej a video reklamy, propagačného videofilmu

4017


Réžia: diel vytvorených vo filmovej, televíznej a videotvorbe, okrem réžie tanečných diel

4018


Kameramanské výkony: všetkých diel vytvorených vo filmovej, televíznej a videotvorbe

4019


Konferencierske, moderátorské výkony

40110


Kaskadérske výkony

40111


Ostatné nemenované činnosti

 

Súčasne s platbou je potrebné vyplniť a poslať poštou priložené tlačivo Avízo, ktoré nájdete aj v elektronickej forme na stránke www.litfond.sk

Avízo 2022.pdf (281,4 kB)

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421944126240 ustt1990@gmail.com