PRIHLÁŠKA IGRIC 2018

17.02.2018 15:37
 
 
Slovenský filmový zväz, Únia Slovenských televíznych tvorcov, Literárny fond SR
                                                                                                                                                                                                        I G R I C   2 0 1 8  -  P R I H L Á Š K A
filmu - televízneho programu - knihy 
na udelenie ceny 29. IGRIC 2018, tvorivých prémií, ceny Jána Fajnora a zvláštnej ceny poroty 
pre producenta za audiovizuálnu tvorbu roku 2017 (správny údaj podčiarknite)
 
Názov diela:                                                                      Evidenčné číslo:  /nevyplňovať/
Rok výroby a vydania diela:                                                                                    © 2017
Výrobca a copyright:
Minutáž (pri seriáloch aj počet dielov):
Technický nosič:
Meno a priezvisko tvorcu:
Štátna príslusnosť:                                    Člen SFZ:  áno/ nie                              Člen ÚSTT:  áno/ nie
Adresa bydliska tvorcu: 
Telefón:                                                      E-mail:
Meno a priezvisko producenta:
Štátna príslusnosť:                                    Člen SFZ: áno/ nie                               Člen ÚSTT: áno/ nie
Adresa bydliska tvorcu: 
Telefón:                                                     E-mail:
Tvorivý výkon: scenár, réžia, kamera, animácia, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, teoretická práca (správny údaj podčiarknite)
 
 
Návrh na cenu IGRIC: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, ženský a mužský  herecký výkon 
vo filmovom alebo televíznom diele, dokument, animovaný film, celoživotné dielo (správny údaj podčiarknite)
 
 
Návrh na tvorivú prémiu: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, herecký ženský    a mužský herecký výkon, dokument, animovaný film, teória a kritika, ostatná filmová a televízna tvorba (správny údaj podčiarknite)
 
 
Návrh na cenu Jána Fajnora: cena sa udeľuje mladým tvorcom do 35 rokov 
Meno a dátum narodenia tvorcu::
E- mail:
Telefón:
Návrh na cenu poroty - zvláštna cena poroty pre producenta: návrhy môžu podať len tvorcovia AVD (scenáristi, režiséri, kameramani...)
 
Prihlasovateľ (osoba, organizácia): 
Adresa:
E- mail:                                          
Telefón:
Dátum:
Pečiatka a podpis:
 
Súhlasím s uvedením ukážok z prihláseného diela na slávnostnom vyhlásení cien a na nekomerčných pofestivalových aktivitách SFZ, ÚSST a LF /súhlas tvorcu, výrobcu a nositeľa práv šírenia diela/
 
Príloha: 1 ks DVD s nahrávkou diela odovzdať  vrátnici SFÚ, alebo link: 
 
Termín podávania prihlášok :     1.3.2018    -   30.4.2018
Udeľovanie cien sa uskutoční  27.9.2018 v Divadle Malá scéna STU, Bratislava
 
 
 
 
 
Organizačné a technické zabezpečenie súťaže 
29. Igric 2018

Manipulačný poplatok za každé prihlásené dielo alebo kategóriu je 10,- €.

Manipulačný poplatok možno uhradiť len prevodom cez internet banking na číslo účtu:

SK14 0200 0000 0011 7878 6957

Prihlášky (spolu s 1 ks DVD) sa prijímajú od  1.3.2018 30.4.2018

na vrátnici v SFÚ - Grösslingová ul. 32, Bratislava /s označením – IGRIC 2018

Technické požiadavky na DVD pre zasielanie filmov IGRIC 2018

Rozlíšenie: 1920x1080

Formát: MP4

Kodeky: H264, AAC

Nosič: DVD  

MG

Informácie: Oľga Marošová, tel.: 0903463704

DVD môžete zaslať aj poštou na adresu:

Oľga Marošová , Igric 2018, Donská ul.20, 84106 Bratislava

Ku každej prihláške musí byť priložené dielo - 1 ks -  film na DVD, alebo link na stiahnutie diela (pri seriáloch maximálne 3 diely), kniha, štúdia a potvrdenie o zaplatení manipulačého poplatku.

Informácia o Igricoch:  Prihlášku, Štatút, Organizačné a technické zabezpečenie si možno stiahnuť na webe IGRIC- a:  www.igric.sk

alebo na web stránkach:

https://slovensky-filmovy-zvaz.webnode.sk/

https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/

IGRIC  uvíta, pokiaľ sponzorsky - vecne a  finančne podporíte udeľovanie cien 

 

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com