Valné zhromaždenie členov ÚSTT

11.01.2019 10:57

Valné  zhromaždenie ÚSTT, ktoré sa konalo dňa 21.februára 2019 prijalo a schválilo tieto uznesenia:

- Správu o činnnosti únie od posledného VZ uskutočneného v roku 2016

- Správu Kontronej rady ÚSTT

-  úplné znenie Stanov ÚSTT

-  Program činnosti ÚSTT na nasledujúce obdobie

Plán činnosti ÚSTT na roky 2019 – 2020
 
Na základe podnetov od členov výboru, v spolupráci s pani Kateřinou Javorskou
predkladáme tento plán činnosti ÚSTT na roky 2019 – 2020.
 
1. Zabezpečiť hodnotenie relevantných televíznych projektov na portáli Filmpress, na
recenzie zaangažovať mladých kritikov a recenzentov. V tejto súvislosti zorganizovať
stretnutie so šéfredaktorkou portálu Filmpress Emíliou Kincelovou a ujasniť si priority
(napríklad hodnotenie nielen slovenskej tvorby, ale aj porovnávanie s tvorbou českých
televízií). V prípade, že sa tento typ recenzovania rozbehne, zvážiť vydanie súbornej
publikácie s vybranými recenziami. V tejto aktivite nám môže pomôcť štipendiom
Litfond.
2. Zvážiť pravidelné informovanie o aktivitách, ak nejaké budú na sociálnych sieťach.
Ak nebudú aktivity, komentovať televízne projekty, žiadne dlhé články, skôr krátko.
Menovať administrátora, ktorý bude zvažovať relevanciu článkov.
3. Zabezpečiť vyjednávanie s RTVS o obnovení festivalu Prix Danube. Tento cieľ je
behom na dlhú trať, v prvej fáze je zrejmé, že RTVS musím mať k tomuto projektu
vzťah.
4. 28. januára 2020 si ÚSTT pripomenie 30 rokov od svojho založenia. Pripraviť
stretnutie s niekoľkými referátmi, ktoré by prezentovali činnosť únie za 30 rokov. Zo
stretnutia pripraviť mediálny výstup v podobe dokumentu, prípadne náročnejšej
publicistiky. Pri tomto projekte spolupracovať s RTVS a AVF.
5. Pokračovať v organizovaní ceny Igric v rokoch 2019 a 2020.
 
Na valnom zhromaždení ÚSTT konanom v Bratislave dňa 21. 2. 2019 predložil
Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin, člen výboru ÚSTT 
 
 

- zvolilo nový Výbor ÚSTT na štvorročné obdobie

 

                                                                                                                                                                                         

 Pozvánka na VZ ÚSTT 2019.doc (32256)

Únia slovenských televíznych tvorcov

Bajzova 14, 821 08 Bratislava, tel: 0944126240,  e-mail:  ustt1990@gmail.com                               
https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/ 
 

Vec: Pozvánka na Valné zhromaždenie ÚSTT

Výbor ÚSTT zvoláva všetkých svojich členov na riadne

Valné zhromaždenie členov Únie slovenských televíznych tvorcov,

ktoré sa uskutoční dňa 21.februára 2019 o 16,00 hod.

v priestore kaviarne Malej scény STU v Bratislave, Dostojevského rad 7.

Program VZ:    

1/   Otvorenie a schválenie programu

2/   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3/   Správa o činnosti Výboru ÚSTT od posledného VZ

4/   Správa revíznej komisie ÚSTT

5/   Informácia o 30.ročníku udeľovania ceny Igric

6/   Návrh na zmenu Stanov ÚSTT

7/   Návrh cieľov ÚSTT na nasledujúce obdobie

8/   Diskusia o správach Výboru ÚSTT, Revíznej komisie ÚSTT, 

     Návrhu na zmenu  Stanov ÚSTT, Návrhu cieľov ÚSTT na nasledujúce obdobie

9/   Voľba nových členov Výboru ÚSTT/ Voľba predsedu kontrolnej rady ÚSTT

11/ Návrh uznesení z Valného zhromaždenia ÚSTT a hlasovanie o nich

12/ Ukončenie Valného zhromaždenia ÚSTT

Veríme, že sa zasadnutia aktívne zúčastníte a túto príležitosť využijete i na to, aby ste si zaplatili členské príspevky, ktoré tiež môžete poukázať na náš bankový účet  SK14 5200 0000 0000 17669712 / Variabilný symbol:  100. Ročné členské je 15,00 euro. Aktuálne informácie o činnosti ÚSTT nájdete na našej webovej stránke.Tešíme sa na stretnutie s Vami.

V Bratislave dňa 11. januára 2019

                                                                             Doc.Ľubomír Fifík, v. r.

                                                                             prvý podpredseda Výboru ÚSTT

                                                                             poverený vedením únie

                                                                                                       

 Pozvánka na VZ ÚSTT 2019.doc (32256)

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com