Valné zhromaždenie členov ÚSTT

11.01.2019 10:57

Pozvánka na VZ ÚSTT 2019.doc (32256)

Únia slovenských televíznych tvorcov

Bajzova 14, 821 08 Bratislava, tel: 0944126240,  e-mail:  ustt1990@gmail.com                               
https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/ 
 

Vec: Pozvánka na Valné zhromaždenie ÚSTT

Výbor ÚSTT pozýva všetkých svojich členov na riadne

Valné zhromaždenie členov Únie slovenských televíznych tvorcov,

ktoré sa uskutoční dňa 21.februára 2019 o 16,00 hod.

v priestore kaviarne Malej scény STU v Bratislave, Dostojevského rad 7.

Program VZ:    

1/   Otvorenie a schválenie programu

2/   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3/   Správa o činnosti Výboru ÚSTT od posledného VZ

4/   Správa revíznej komisie ÚSTT

5/   Informácia o 30.ročníku udeľovania ceny Igric

6/   Návrh na zmenu Stanov ÚSTT

7/   Návrh cieľov ÚSTT na nasledujúce obdobie

8/   Diskusia o správach Výboru ÚSTT, Revíznej komisie ÚSTT, 

     Návrhu na zmenu  Stanov ÚSTT, Návrhu cieľov ÚSTT na nasledujúce obdobie

9/   Voľba nových členov Výboru ÚSTT/ Voľba predsedu kontrolnej rady ÚSTT

11/ Návrh uznesení z Valného zhromaždenia ÚSTT a hlasovanie o nich

12/ Ukončenie Valného zhromaždenia ÚSTT

Veríme, že sa zasadnutia aktívne zúčastníte a túto príležitosť využijete i na to, aby ste si zaplatili členské príspevky, ktoré tiež môžete poukázať na náš bankový účet  SK14 5200 0000 0000 17669712 / Variabilný symbol:  100. Ročné členské je 15,00 euro. Aktuálne informácie o činnosti ÚSTT nájdete na našej webovej stránke.Tešíme sa na stretnutie s Vami.

V Bratislave dňa 11. januára 2019

                                                                             Doc.Ľubomír Fifík, v. r.

                                                                             prvý podpredseda Výboru ÚSTT

                                                                             poverený vedením únie

                                                                                                       

 Pozvánka na VZ ÚSTT 2019.doc (32256)

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com