Konzultácia MK SR

19.11.2021 16:00

POZVÁNKA MK SR NA ON LINE KONZULTÁCIU PRE ÚSTT, ktorú bude zastupovať jej podpredseda p.Ľubomír Fifík

Dobrý deň,

radi by sme Vás, ako dôležitú expertku/dôležitého experta za oblasť audiovízie, pozvali na online konzultáciu, v rámci participatívneho procesu tvorby cieľov, merateľných ukazovateľov kultúrnej politiky a vyhodnocovania dopadov kultúry, ktorá sa uskutoční 23.11.2021 od 10:00.

Ambíciou ministerstva kultúry je uplatniť individuálny prístup ku každému sektoru a nastaviť preň samostatnú kultúrnu politiku. Identifikovali sme viacero oblastí kultúrnych politík, pričom jednu z nich predstavuje aj kultúrna politika pre oblasť audiovízie.

Konzultácie sa uskutočnia formou online facilitovaných fókusových skupín. Cieľom tohto participatívneho procesu je získať konštruktívne pripomienky, podnety a návrhy, so zámerom čo najefektívnejšie nastaviť ciele a merateľné ukazovatele predmetnej kultúrnej politiky a zabezpečiť akceptáciu čo najširšou odbornou verejnosťou.

Skupiny expertiek a expertov, ktorých pozývame na konzultácie, sú zostavené zo zástupcov poradných orgánov ministerky alebo Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel, doplnené o nominácie vyplývajúce z dotazníka pre širšiu odbornú verejnosť alebo ďalších expertov z predmetného sektora tak, aby spĺňali kritériá vyváženosti.

Každá skupina má mať aspoň 1 experta / expertku za: štátnu inštitúciu (metodickú); regionálnu inštitúciu (zriaďovanú a nezriaďovanú) - aspoň z 3 krajov; profesijné združenia; akademickú obec; nezávislú osobnosť/odborníka; aspoň 3 pododvetvia v rámci 1 oblasti; aspoň 3 časti distribučného reťazca v rámci 1 oblasti; významného poskytovateľa dotácií.

 

Organizačné informácie

Online konzultácie sa uskutočnia:

deň: 23.11.2021

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com