Plán činnosti ÚSTT na roky 2019 – 2020

 
Na základe podnetov od členov výboru, v spolupráci s pani Kateřinou Javorskou
predkladáme tento plán činnosti ÚSTT na roky 2019 – 2020.
 
1. Zabezpečiť hodnotenie relevantných televíznych projektov na portáli Filmpress, na
recenzie zaangažovať mladých kritikov a recenzentov. V tejto súvislosti zorganizovať
stretnutie so šéfredaktorkou portálu Filmpress Emíliou Kincelovou a ujasniť si priority
(napríklad hodnotenie nielen slovenskej tvorby, ale aj porovnávanie s tvorbou českých
televízií). V prípade, že sa tento typ recenzovania rozbehne, zvážiť vydanie súbornej
publikácie s vybranými recenziami. V tejto aktivite nám môže pomôcť štipendiom
Litfond.
2. Zvážiť pravidelné informovanie o aktivitách, ak nejaké budú na sociálnych sieťach.
Ak nebudú aktivity, komentovať televízne projekty, žiadne dlhé články, skôr krátko.
Menovať administrátora, ktorý bude zvažovať relevanciu článkov.
3. Zabezpečiť vyjednávanie s RTVS o obnovení festivalu Prix Danube. Tento cieľ je
behom na dlhú trať, v prvej fáze je zrejmé, že RTVS musím mať k tomuto projektu
vzťah.
4. 28. januára 2020 si ÚSTT pripomenie 30 rokov od svojho založenia. Pripraviť
stretnutie s niekoľkými referátmi, ktoré by prezentovali činnosť únie za 30 rokov. Zo
stretnutia pripraviť mediálny výstup v podobe dokumentu, prípadne náročnejšej
publicistiky. Pri tomto projekte spolupracovať s RTVS a AVF.
5. Pokračovať v organizovaní ceny Igric v rokoch 2019 a 2020.
 
SCHVÁLENÉ Na valnom zhromaždení ÚSTT konanom v Bratislave dňa 21. 2. 2019  - predložil
Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin, člen výboru ÚSTT a dramaturg RTVS

 

Dokumenty a vyhlásenia ÚSTT

Deklarácia Únie slovenských televíznych tvorcov 

Únia slovenských televíznych tvorcov deklarovala a reálne reprezentovala v 90-tych rokoch občiansky a profesijný záujem o transformáciu bývalých totalitných médií na médiá verejnej služby, podporujúce a rozvíjajúce etické a estetické kritériá v živote slobodnej demokratickej spoločnosti. Politický a inštitucionálny vývoj, ako aj postupné marginalizovanie významu občianskych iniciatív vo verejnom živote v nasledujúcom období, viedol k výraznej redukcii spoločenských aktivít ÚSTT. Dôsledkom tejto skutočnosti sa následne stalo výrazné zníženie občianskeho apelu na vytvorenie reálnej mediálnej verejnej služby, a naopak ovládnutie médií (vrátane verejnoprávnych) ekonomickými a politickými záujmami. Mediálny respondent – občan Slovenskej republiky – sa vďaka tomu dnes stal vazalom reklamných blokov rozhlasového a televízneho vysielania občas prerušovaných komerčne disponovanou programovou „vatou“. O spoločensky závažných témach dnes v médiách nerozprávajú odborníci, ale politici a médiá generujú spoločenské celebrity z intelektuálneho a morálneho bahna. Niet divu, že dopad tohto hodnotového marazmu, šíreného takým spoločensky vplyvným faktorom, akým médiá bezosporu sú, sa začína prejavovať prakticky vo všetkých sférach spoločenského života. Výsledkom nie je tvorba nových, ale rozpad akýchkoľvek humánnych spoločenských hodnotových štruktúr, situácia, keď občan prestáva dôverovať inštitúciám, vlastnému štátu a jeho demokratickému zriadeniu. Reprezentanti Únie slovenských televíznych tvorcov sa vo februári 2012 na základe diskusie na svojom valnom zhromaždení rozhodli opätovne vstúpiť do spoločenskej diskusie o vybalansovaní vzťahu medzi ekonomickými a duchovnými parametrami života spoločnosti, o význame kultúrnych, vedomostných a informačných funkcií mediálnej politiky štátu, o podobe a reálnom (aj ekonomickom) zabezpečení médií verejnej služby, rovnako ako o práve občana na vplyv na veci verejné. Únia slovenských televíznych tvorcov má v tejto súvislosti záujem: 

- obnoviť a rozvinúť profesijnú odbornosť televíznych tvorcov, 

- rozvinúť spoločenskú diskusiu o predmete a formách verejnej služby v médiách, 

- obhájiť a zabezpečiť odpolitizovanie mediálnych rád a presadiť v nich vnímanie parametrov verejného záujmu pri definovaní kritérií verejnej služby, 

- presadiť primerané finančné zabezpečenie realizácie verejnej služby, nezávislé na záujmoch ekonomických a politických subjektov a výkonnej moci, 

- vytvoriť odborný a spoločenský tlak na to, aby sa verejnoprávne média prioritne stali živou súčasťou tvorby a šírenia hodnôt slovenskej kultúry

Výbor ÚSTT, v Bratislave, marec 2012

 

 

Vážení kolegovia, členovia Únie slovenských televíznych tvorcov.

Azda ste aj prekvapení, že vás po takom dlhom období od vašej aktívnej účasti v ÚSTT niekto oslovil a pozval vás na Valné zhromaždenie tohto občianskeho združenia, ktoré bolo založené v januári roku 1990. Existuje teda už 22 rokov a za to obdobie prešlo priam dejinnými epochami premien v audiovizuálnom prostredí Slovenska. Možno ste sami prekvapení, že toto občianske združenie vás stále eviduje ako svojich členov, hoci už dlhú dobu nie ste aktívni, nemáte o jeho činnosti nijaké informácie a neplatíte ani členské príspevky. Mnohí z vás sa rozhodli nereagovať na naše pozvanie zúčastniť sa po viac ako piatich rokoch na Valnom zhromaždení z dôvodu, že ste si mysleli, alebo ste presvedčení, že ak ste nezaplatili členské príspevky, automaticky už nie ste jeho členmi. Určite sú medzi vami aj takí, ktorých činnosť ÚSTT a jej ciele sklamali, pretože nedokázali dostatočne obhajovať a obhájiť vaše pozície a záujmy audiovizuálneho tvorcu. Členom ,ktorí sa zaraďujú výhradne do prvej skupiny si dovoľujeme pripomenúť platné stanovy ÚSTT ,ktoré stále potvrdzujú, že členstvo v tomto občianskom združení zaniká len úmrtím alebo písomným požiadaním člena o zrušenie členstva. Z pôvodnej databázy 337 členov zomrelo 26 a 3 členovia písomne požiadali o zrušenie členstva. Ostatní ste preto podľa platných stanov stále členmi ÚSTT. Ak svoju neúčasť prípadne averziu pociťujete viac z toho druhého dôvodu, prípadne z oboch, chceme vašu pozornosť upriamiť aj na Deklaráciu ÚSTT, ktorá je súčasťou oslovenia a pokusu zmobilizovať všetkých inteligentných a kultivovaných členov ÚSTT, na ktorých máme kontakt. Sme si vedomí, že Únia svoj viac ako 15 ročný boj o zachovanie a rozvíjanie duálneho systému i zušľachťovanie verejnej služby v audiovizuálnom prostredí dočasne prehrala.  Partokracia  a fetiš materializmu vždy boli, sú a aj budú silnejšie ako verejný záujem. Neznamená to , že sa vzdávame svojich pôvodných cieľov. Chceme však modifikovať ich obsah aj formu do nových podmienok audiovizuálneho prostredia na Slovensku. Žijeme v etape celkového civilizačného chaosu, na ktorom sa výrazne podieľa práve audiovizuálne prostredie.  Hodnotové systémy sa aj v ňom badateľne devastujú a toto prostredie sa stáva bojovou arénou o televízneho a audiovizuálneho diváka. Tento zápas svojimi metódami manipulácie a plagiátorstva mení a v niektorých aspektoch prekonáva civilizačnú mravnosť, resp. nemravnosť 20. storočia. Nástroje demokracie sa postupne zoslabujú, v pozadí chaosu sa už formujú sofistikované skupiny, ktoré hľadajú nastolenie poriadku v nových formách totalitného usporiadania spoločností. O to naliehavejšia je táto výzva, aby ste sa znova identifikovali v občianskom a profesijnom združení a svojimi tvorivými schopnosťami a predovšetkým skúsenosťami prispeli k obnoveniu reputácie a zmysluplnosti ÚSTT. Cítime, že sa blíži obdobie, keď nás bude treba oveľa viac, ako kedykoľvek predtým. Prosíme vás, aby ste nám zatiaľ dali aspoň na známosť, či môžeme s vami do budúcnosti rátať ako s členom, ktorý sa stotožňuje a identifikuje s našimi cieľmi obsiahnutými v Deklarácii ÚSTT. Iné zámery Únia voči členskej základni zatiaľ neproklamuje. Vy, ktorí tú vôľu prejavíte, nás veľmi potešíte a dodáte nám novú energiu. Potešíte nás aj tým, ak našu činnosť podporíte hoc len symbolickým príspevkom členského, ktorý zodpovedá vašim finančným  možnostiam. Uľahčíte nám tak prekonať túto neľahkú etapu vo vývoji ÚSTT a naštartovať postupnú realizáciu zámerov, uvedených v Deklarácii. Tých, ktorí sa nachádzajú v stave sociálnej núdze, nemôžu si dovoliť zaplatiť členský príspevok, ale chcú sa naďalej s nami identifikovať  prosíme, aby oznámili túto skutočnosť výboru ÚSTT. Vopred vám všetkým ďakujem za zachovanie či znovuzískania priazne a dôvery. Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom Miloslav Končok - predseda ÚSTT                   Bratislava,  5.marca 2012

 

Únia slovenských televíznych tvorcov

mail: ustt1990@gmail.com

 

 

 

 

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com