Únia slovenských televíznych tvorcov odsudzuje vpád ruských vojenských jednotiek na územie nezávislého štátu - Ukrajiny.

      Vyjadrujeme svoju spoluúčasť ukrajinskému ľudu a osobitne televíznym tvorcom na Ukrajine, ktorí sa všetkými dostupnými prostriedkami snažia svetové spoločenstvo informovať o situacii v ich krajine a to za sťažených vojnových podmienok. Súčasne vyjadrujeme svoj obdiv a poďakovanie televíznym tvorcom v bratskej Českej televízii za ich vysoko profesionálnu prácu pri informovaní obyvateľov Českej a Slovenskej republiky o dianí na Ukrajne i vo svete všetkými spravodajskými  zdrojmi, prostriedkami a možnosťami ich vysielania a šírenia. Súčasne podporujeme opatrenia Vlády a Parlamentu Slovenskej republiky voči šíreniu deziformácií prostredníctvom televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku a šírenie takýchto informácií v internetovom prostredÍ.

Únia slovenských televíznych tvorcov je tiež presvedčená, že aj v Ruskej federácii je mnoho  čestných televíznych a mediálnych pracovníkov a tvorcov, ktorí vyvinú maximálne úsilie na to, aby občanom svojej obrovskej krajiny umožnili prístup k informáciám o neetických, antihumánnych a v konečnom dôsledku samovražedných  krokoch súčasného vedenia svojej krajiny. Práve do šírenia reálnych a pravdivých informácií vkladáme najväčšiu nádej na zastavenie životu na zemi nebezpečných rozhodnutí a činov súčasného vedenia tejto obrovskej krajiny.

 

V Bratislave dňa 1.marca 2022                

Únia slovenských televíznych tvorcov

Dokumenty a vyhlásenia ÚSTT

Deklarácia Únie slovenských televíznych tvorcov 

žiadosť predstaviteľov  televíznych  tvorcov  ministerke kultúry Mgr. Natálii Milanovej, predsedovi Výboru NR SR pre kultúru a médiá Mgr. Kristiánovi Čekovskému,

politikom a odborníkom z mediálnej oblasti.

Výbor Únie slovenských televíznych tvorcov sa na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 zaoberal situáciou v RTVS , opatreniami na podporu umelcov v čase koronakrízy a novelizáciou autorského zákona, ktorý pripravuje Ministerstvo kultúry SR.

1/

Považujeme za dôležité, aby pred verejnosťou zaznel aj hlas tvorcov, našich členov -  dramaturgov, scenáristov, zvukových majstrov, strihačov, vedúcich výrobných štábov, producentov - tých ktorí v RTVS, alebo pre RTVS pracujú, a ktorí situáciu v RTVS dobre poznajú, a ktorým na smerovaní RTVS ako národnej verejnoprávnej kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcii záleží.

Výbor Únie slovenských televíznych tvorcov preto vyzýva svojich členov, aby sa pripojili svojim podpisom k VÝZVE HLAS RTVS -  otvorenej iniciatíve, ktorej cieľom je prispieť k postupnej transformácii RTVS na zodpovednú, dobre hospodáriacu, transparentnú, flexibilnú a tvorivú inštitúciu reálnej verejnej služby.

So znepokojením sledujeme kauzy publikované v médiách o podozreniach z korupčného správania sa manažmentu RTVS pri objednávkach programov v externom prostredí, konflikt záujmov niektorých členov Rady a vrcholových zamestnancov RTVS. Vnímame to ako totálnu absenciu relevantnej koncepcie naplnenia zákonných požiadaviek verejnej rozhlasovej a televíznej služby Slovenskej republiky a totálne zlyhanie morálnej a spoločenskej zodpovednosti Rady RTVS.

So znepokojením sledujeme neustále znižujúcu sa vlastnú výrobu programov v RTVS, poddimenzovanú vlastnú výrobnú zložku na úkor objednávania programov z externého prostredia u nezávislých producentov a za predražené výrobné náklady. Centralisticky nastavený schvaľovací systém diel z externého prostredia, cez zamestnaneckú nekompetentnú dramaturgickú radu, na čele s programovým riaditeľom, cez tzv. CRN /Centrálny register námetov/,  znemožňuje mnohým autorom presadiť v RTVS kvalitné námety. Sme toho názoru, že úlohou jednotlivých dramaturgov v RTVS by malo byť nezávislé a slobodné vyhľadávanie kvalitných námetov a ich ďalšie rozpracovanie pre výrobu predovšetkým vo vlastných kapacitách, na základe jasne postavenej programovej koncepcie napĺňania verejného záujmu v oblasti televízneho /rozhlasového vysielania.

Súčasná prax je však skôr taká, že to čo sa neschváli zhora, do výroby sa nedostane. A tak sa RTVS v posledných dvadsiatich rokoch stala dobrým žriedlom financií pre rôzne, často pokútne firmy a ich vlastnú produkciu za peniaze RTVS. RTVS sa tak dostala  do pozície iba vysielateľa programov, na ktorých realizáciu nemá žiaden dramaturgický /okrem prípravy a schvaľovania titulkov pre externé firmy/ a realizačný dosah a teda nemá dosah ani na kvalitu vyrobených a dodaných programov pre jej vysielanie. Obecne sa tento stav dá nazvať, že slovenská televízia, keďže nemá vlastný generálny program, realizuje pasívnu dramaturgiu plne závislú od toho, čo jej externé prostredie ponúkne. Reálnym dôsledkom je, že dostupné finančné zdroje /koncesionárske poplatky, peniaze zo zmluvy so štátom, či reklamné zdroje/ sa stávajú korisťou externých subjektov bez reálnej dramaturgickej supervízie na strane RTVS a bez zodpovednosti voči verejnosti na strane dodávateľov. To, že sa v systéme jej práce prejavuje korupcia, klientelizmus a konflikt osobných záujmov so zamestnaneckou pozíciou, bolo nedávno publikované vo viacerých médiách. S týmto názorom sa stotožňujeme aj my!  Veď ako môže firma súčasného programového riaditeľa RTVS vyrábať a dodávať pre RTVS program, realizovaný v RTVS a pritom ešte sa sám programový riaditeľ RTVS nechá angažovať do úlohy režiséra svojim dramaturgom, svojim podriadeným !?

Protestujeme proti tomu, aby bol zneužívaný archív RTVS menovite televíznych diel vyrobených RTVS a to takým spôsobom, že externé firmy požadujú od RTVS ich využívanie  bez zabezpečenia  súhlasu od ich autorov. A tak sa kopíruje nielen historický archívny materiál, ale aj nakrútený materiál z diel iných autorov a dáva sa k dispozícii externým dodávateľom - bezodplatne. Po jeho použití ho spätne firmy  predajú  v odovzdanom diele. Tomu sa jednoducho povie vykrádanie archívu a zneužívanie práce iných tvorcov, ktorých diela si – v zmysle autorského zákona - zaslúžia od RTVS adekvátnu ochranu.

Je smutné sledovať, ako sa  vo výrobných kapacitách RTVS ,  prostredníctvom jej výrobných prostriedkov a tiež jej ľudských zdrojov /štúdiá, kamerová, zvuková technika, zamestnanci../ realizujú programy objednané televíziou v externom prostredí. Samozrejme, že takýto stav v RTVS vyvolal aj masívny úbytok kvalitných tvorcov a tak dnes RTVS zápasí s nedostatkom kvalitných dramaturgov, kameramanov, zvukových majstrov, strihačov, pričom tento nedostatok sa zase paradoxne využíva ako argument zadávania výroby programov do externého prostredia. RTVS sa stala prostriedkom pre rabovanie jej finančných zdrojov /koncesionárskych poplatkov, príjmov z reklamy, štátnych dotácií cez rozpočet Ministerstva kultúry SR cez tzv. Zmluvu so štátom/ a tak stále zápasí z nedostatkom finančných prostriedkov. Tak ako to  prezentujú po  dlhé roky jej početní riaditelia s krytím členov Rady RTVS, tiež odmeňovanej z prostriedkov RTVS. Táto rada manažment skôr obhajuje, ako by mala byť jeho kontrolným a koncepčným orgánom - ako to vyplýva zo zákona o RTVS. Smutné na celom je i to, že väčšina tých, ktorí sa na RTVS priživujú sú jej bývalí zamestnanci, ktorí mali a majú na manažment RTVS, rôzne osobné väzby. Kancelárske a prevádzkové priestory RTVS sa za každého nového riaditeľa postupne opäť napĺňajú novými a novými administratívnymi zamestnancami rôzneho druhu a na rôznych stupňoch riadenia, zatiaľ čo výrobný, tvorivý zamestnanecký potenciál sa zužuje a v niektorých profesiách je značne prestarnutý. Je to len odraz ústupu vlastnej programovej koncepcie, výroby a produkcie pre vlastné vysielanie na dnes existujúcich troch programoch RTVS. Je to obraz organizácie, ktorá sa systematicky nestará o výchovu a rast vlastných mladých tvorcov, zamestnancov. Keďže RTVS nemá zamestnaných interných režisérov (okrem spravodajstva a publicistiky) väčšina režisérov pochádza z externého prostredia. To umožnilo postupne v RTVS degradovať postavenie režiséra v prípravnej, realizačnej a postprodukčnej práci. Dospelo to až tak ďaleko, že tvoriví spolupracovníci v zamestnaneckých profesiách (kameraman, zvukový majster, strihač) sú režisérovi prideľovaní administratívne, nie podľa požiadavky vedúceho výrobného štábu, cez tzv. dispečing ale na základe kritéria, aby interní pracovníci mali odpracovaný príslušný počet pracovných hodín v mesiaci. Teda bez ohľadu na ich tvorivú dispozíciu. Zdá sa , že manažment televízie namiesto toho, aby pre tvorcov vytváral kreatívne prostredie na tvorbu, pomýlil si vlastnú organizáciu s fabrikou, v ktorej je dôležitejšie všetko iné, len nie vlastná tvorba a výroba kreatívnych  programov. A nad tým všetkým dozerajú na svoju prácu často nekvalifikovaní producenti a riaditelia rôznych útvarov, ktorí tvorbu len komplikujú, namiesto toho, aby jej napomáhali. Na každej aj dvadsaťeurovej zmluve napr. o účinkovaní svietia až tri podpisy za RTVS. Len jeden podpis tam chýba, podpis vedúceho výrobného štábu , ktorý projekt realizuje a je zaň aj finančne a organizačne zodpovedný. Schválenie takejto zmluvy trvá zo dva týždne a tak sa len úraduje a úraduje a výrobné problémy sa operatívne neriešia. To všetko sa prejavuje potom na kvalite organizácie práce, tvorby a jej výsledku v televíznom vysielaní a samozrejme i na sledovanosti a tiež na vzťahu občanov k RTVS a ich ochote platiť koncesionárske poplatky

Svoju veľkú nespokojnosť vyjadrujeme aj s podobou autorských zmlúv, ktoré RTVS predkladá autorom televíznych literárnych diel (scenárov) a režisérom pred výrobou programov. Tieto zmluvy zneužívajú možnosť kumulovať na základe Autorského zákona zmluvu o vytvorení diela so zmluvou o použití autorského diela (tzv. licenčnou zmluvou). Odmena je v nich však viazaná iba na vytvorenie diela. V časti udelenia súhlasu autora na použitie jeho diela podľa štandardného formulára tejto zmluvy sa uvádza: „Autor vyhlasuje, že vylučuje kolektívnu správu svojich práv k predmetu tejto zmluvy v súlade s  Autorským zákonom“. Toto ustanovenie Autorského zákona je autorovou možnosťou a autorovým právom (napr. pre prípad použitia pre benefičné účely), nie povinnosťou, a už vôbec uplatnenie tohto práva budúci používateľ od autora nemôže požadovať, ako k tomu citované ustanovenie zmluvy nabáda. RTVS má t.č, pritom  uzatvorenú platnú rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu (týkajúcu sa všetkých televíznych autorov, ak „nevylúčili kolektívne zastupovanie pre príslušné dielo“), v ktorej je stanovený režim odmeňovania autorov za použitie ich diel RTVS. Aby sa RTVS vyhla plneniu tejto zmluvy dáva do autorskej zmluvy okrem horeuvedeného ustanovenia aj ďalšie zásadné ustanovenie v znení „Autor udeľuje súhlas na použitie diela podľa čl. III tejto zmluvy bezodplatne.“   V článku III. Ods. 2 sú potom uvedené všetky možné druhy použitia audiovizuálneho diela, vrátane vysielania, predaja, výroby a predaja diela na všetkých známych nosičoch atď. Znamená to, že autori na všetkých prípadných benefitoch, plynúcich RTVS z použitia ich diel neparticipujú!!! Vďaka podpisu zmluvy, ktorej nepodpísanie spravidla znamená, že RTVS už v budúcnosti s ich spoluprácou počítať nebude. Takáto prax  sa nedá nazvať inak ako vydieraním tvorcov pracujúcich v slobodnom povolaní.

Treba v tejto súvislosti tiež poznamenať, že v oblasti odmeňovania tvorcov za vytvorenie diela sa honoráre za vytvorenie diela v RTVS neupravovali už veľmi dlhú dobu, a to napriek každoročnej inflácií, čo samozrejme z RTVS nikoho netrápi. Trápi to jedine tvorcov, z ktorých mnohí žijú na hranici chudoby a z honorárov si ako SZČO musia platiť štátom stanovené, opakovane sa zvyšujúce sociálne a zdravotné odvody.

Ako už bolo naznačené v oblasti odmeňovania televíznych autorov RTVS  (a nie len v nej, ale i v ostatných producentských subjektoch) napomáha aj súčasné znenie Autorského zákona z dielne Ministerstva kultúry SR, ktoré viac ako autora chráni výrobcu a používateľa diela, producenta. Na tento amorálny stav sme poukázali opakovane, naposledy na zasadnutí stretnutia neformálnej pracovnej skupiny MK SR  k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon. v nadväznosti na potrebu implementovať SMERNICU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES. Rokovania tejto pracovnej skupiny  boli predbežne prerušené začiatkom marca tohto roku vzhľadom na pandémiu – veríme, že iba dočasne!

Ako si RTVS váži svojich  tvorcov, ktorí pre ňu pracujú sa dá dokumentovať najlepšie na webových stránkach RTVS a jej iných šírených informačných programových materiáloch, kde sa zásadne neuvádzajú informácie o tvorcoch a účinkujúcich v jednotlivých typoch programov, a to napriek tomu, že podľa § 18, ods. 2.) „Autor má právo:“  , písm. b) „byť označený ako autor a rozhodnúť o spôsobe takéhoto označenia najmä menom alebo pseudonymom, a to pri každom použití svojho diela, ak je takýto spôsob označenia pri danom diele a spôsobe použitia možný a obvyklý“. Potieranie tvorcov a osobností, ktorí a ktoré pre RTVS v minulosti i súčasnosti pracovali a pracujú, nielenže nevytvára jej dobrý morálny obraz, ale znižuje aj jej sledovanosť, pretože mnohí diváci si vyberajú programy aj podľa takýchto informácií. O tom, aký to má význam, by sa manažment mohol informovať ani nie tak ďaleko a zložito. Stačí si kliknúť na informácie o  vysielaných programoch bratskej Českej televízie.

 

2/

V čase koronakrízy sme očakávali od vlády pomoc pre tvorcov, ktorí pracujú v tzv. slobodnom povolaní. Ako jedna z foriem pomoci sa schválilo i to, že do konca kalendárneho roka 2020 nemusia z literárnej a umeleckej činnosti odvádzať umelci 2% zo svojich honorárov do umeleckých fondov. Občianske a profesijné združenie Únia slovenských televíznych tvorcov vyslovuje zásadný nesúhlas s pozastavením povinnosti odvádzať 2% príspevky do Literárneho fondu SR a zároveň vyjadruje znepokojenie nad prijatím Zákona č. 129/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, v skrátenom legislatívnom konaní, bez možnosti jeho pripomienkovania profesijnými organizáciami. Pozastavenie povinných 2% odvodov do Literárneho fondu, má už teraz negatívne dopady nielen na pracovníkov z oblasti krásnej literatúry, vedeckej a odbornej literatúry, počítačových programov, prekladovej literatúry, novinárstva a výkonných umelcov v oblasti divadla, rozhlasu zábavného umenia, ale aj na  tvorivých  pracovníkov z oblasti televízie, filmu a video tvorby, ktorí prichádzajú  o možnosť uchádzať sa o existujúce formy podpornej činnosti v takom rozsahu ako doteraz. Preto žiadame kompetentných o iniciovanie novely vyššie uvedeného zákona č. 129/2020.

Je len na televíznych tvorcoch či sa rozhodnú podporovať svojou 2% daňou aktivity v oblasti audiovízie či už majú rozmer organizovania súťaží napr.: Igric, grantovej podpory literárnej tvorby, mladých tvorcov, alebo sociálnej podpory umelcov s minimálnymi dôchodkami. Ubezpečujeme Vás, že väčšina tvorcov rada svoju 2% daň venuje na tento účel.

 

3/

Tieto a iné problémy chcel Výbor Únie slovenských televíznych tvorcov konzultovať s generálnym riaditeľom RTVS p. Jaroslavom Rezníkom. Napriek niekoľkým pokusom si však na rozhovor o problematike televíznej tvorby a televíznych tvorcov doteraz nenašiel, alebo nechcel nájsť, čas. I preto sme sa rozhodli prehovoriť verejne.

 

4/

Vážená pani ministerka, vážený pán predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá,

z horeuvedených dôvodov si Vás dovoľujeme požiadať o prizvanie našich zástupcov k rokovaniu o riešení mimoriadne vážnej situácie v zabezpečovaní verejnej služby v oblasti televíznej výroby a vysielania na Slovensku. Vedomí si vlastného 30 ročného pôsobenia v predmetnej oblasti (viď https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/news/seminar-k-30-vyrociu-vzniku-unie-slovenskych-televiznych-tvorcov/) ponúkame bohaté skúsenosti z cca 20-tich medzinárodných seminárov a workshopov na tému verejnej služby v oblasti televízneho vysielania v Európe, ako aj z aktívneho podielu na podstatnej časti kreovania domácej legislatívnej podoby, ale i praxe tejto služby v SR. Zástupcovia Únie slovenských televíznych tvorcov aj v súčasnosti participujú na  procese rekodifikácie Autorského zákona v SR v kontexte legislatívnych iniciatív a smerníc Európskej únie. Máme eminentný záujem v zastúpení slovenských televíznych tvorcov naďalej participovať na kultivácii kreatívneho prostredia televíznej tvorby so zvláštnym dôrazom na televíznu verejnú službu a jej morálne a estetické poslanie.

 

V Bratislave 11.júna 2020                               Z poverenia 

                                                                        Výboru Únie slovenských televíznych tvorcov:

                                                                        Mgr. Fedor Bartko, predseda ÚSTT 

 

________________________________________________________________________________________    

 

 

 

Deklarácia Únie slovenských televíznych tvorcov 

Únia slovenských televíznych tvorcov deklarovala a reálne reprezentovala v 90-tych rokoch občiansky a profesijný záujem o transformáciu bývalých totalitných médií na médiá verejnej služby, podporujúce a rozvíjajúce etické a estetické kritériá v živote slobodnej demokratickej spoločnosti. Politický a inštitucionálny vývoj, ako aj postupné marginalizovanie významu občianskych iniciatív vo verejnom živote v nasledujúcom období, viedol k výraznej redukcii spoločenských aktivít ÚSTT. Dôsledkom tejto skutočnosti sa následne stalo výrazné zníženie občianskeho apelu na vytvorenie reálnej mediálnej verejnej služby, a naopak ovládnutie médií (vrátane verejnoprávnych) ekonomickými a politickými záujmami. Mediálny respondent – občan Slovenskej republiky – sa vďaka tomu dnes stal vazalom reklamných blokov rozhlasového a televízneho vysielania občas prerušovaných komerčne disponovanou programovou „vatou“. O spoločensky závažných témach dnes v médiách nerozprávajú odborníci, ale politici a médiá generujú spoločenské celebrity z intelektuálneho a morálneho bahna. Niet divu, že dopad tohto hodnotového marazmu, šíreného takým spoločensky vplyvným faktorom, akým médiá bezosporu sú, sa začína prejavovať prakticky vo všetkých sférach spoločenského života. Výsledkom nie je tvorba nových, ale rozpad akýchkoľvek humánnych spoločenských hodnotových štruktúr, situácia, keď občan prestáva dôverovať inštitúciám, vlastnému štátu a jeho demokratickému zriadeniu. Reprezentanti Únie slovenských televíznych tvorcov sa vo februári 2012 na základe diskusie na svojom valnom zhromaždení rozhodli opätovne vstúpiť do spoločenskej diskusie o vybalansovaní vzťahu medzi ekonomickými a duchovnými parametrami života spoločnosti, o význame kultúrnych, vedomostných a informačných funkcií mediálnej politiky štátu, o podobe a reálnom (aj ekonomickom) zabezpečení médií verejnej služby, rovnako ako o práve občana na vplyv na veci verejné. Únia slovenských televíznych tvorcov má v tejto súvislosti záujem: 

- obnoviť a rozvinúť profesijnú odbornosť televíznych tvorcov, 

- rozvinúť spoločenskú diskusiu o predmete a formách verejnej služby v médiách, 

- obhájiť a zabezpečiť odpolitizovanie mediálnych rád a presadiť v nich vnímanie parametrov verejného záujmu pri definovaní kritérií verejnej služby, 

- presadiť primerané finančné zabezpečenie realizácie verejnej služby, nezávislé na záujmoch ekonomických a politických subjektov a výkonnej moci, 

- vytvoriť odborný a spoločenský tlak na to, aby sa verejnoprávne média prioritne stali živou súčasťou tvorby a šírenia hodnôt slovenskej kultúry

Výbor ÚSTT, v Bratislave, marec 2012

 

 

Vážení kolegovia, členovia Únie slovenských televíznych tvorcov.

Azda ste aj prekvapení, že vás po takom dlhom období od vašej aktívnej účasti v ÚSTT niekto oslovil a pozval vás na Valné zhromaždenie tohto občianskeho združenia, ktoré bolo založené v januári roku 1990. Existuje teda už 22 rokov a za to obdobie prešlo priam dejinnými epochami premien v audiovizuálnom prostredí Slovenska. Možno ste sami prekvapení, že toto občianske združenie vás stále eviduje ako svojich členov, hoci už dlhú dobu nie ste aktívni, nemáte o jeho činnosti nijaké informácie a neplatíte ani členské príspevky. Mnohí z vás sa rozhodli nereagovať na naše pozvanie zúčastniť sa po viac ako piatich rokoch na Valnom zhromaždení z dôvodu, že ste si mysleli, alebo ste presvedčení, že ak ste nezaplatili členské príspevky, automaticky už nie ste jeho členmi. Určite sú medzi vami aj takí, ktorých činnosť ÚSTT a jej ciele sklamali, pretože nedokázali dostatočne obhajovať a obhájiť vaše pozície a záujmy audiovizuálneho tvorcu. Členom ,ktorí sa zaraďujú výhradne do prvej skupiny si dovoľujeme pripomenúť platné stanovy ÚSTT ,ktoré stále potvrdzujú, že členstvo v tomto občianskom združení zaniká len úmrtím alebo písomným požiadaním člena o zrušenie členstva. Z pôvodnej databázy 337 členov zomrelo 26 a 3 členovia písomne požiadali o zrušenie členstva. Ostatní ste preto podľa platných stanov stále členmi ÚSTT. Ak svoju neúčasť prípadne averziu pociťujete viac z toho druhého dôvodu, prípadne z oboch, chceme vašu pozornosť upriamiť aj na Deklaráciu ÚSTT, ktorá je súčasťou oslovenia a pokusu zmobilizovať všetkých inteligentných a kultivovaných členov ÚSTT, na ktorých máme kontakt. Sme si vedomí, že Únia svoj viac ako 15 ročný boj o zachovanie a rozvíjanie duálneho systému i zušľachťovanie verejnej služby v audiovizuálnom prostredí dočasne prehrala.  Partokracia  a fetiš materializmu vždy boli, sú a aj budú silnejšie ako verejný záujem. Neznamená to , že sa vzdávame svojich pôvodných cieľov. Chceme však modifikovať ich obsah aj formu do nových podmienok audiovizuálneho prostredia na Slovensku. Žijeme v etape celkového civilizačného chaosu, na ktorom sa výrazne podieľa práve audiovizuálne prostredie.  Hodnotové systémy sa aj v ňom badateľne devastujú a toto prostredie sa stáva bojovou arénou o televízneho a audiovizuálneho diváka. Tento zápas svojimi metódami manipulácie a plagiátorstva mení a v niektorých aspektoch prekonáva civilizačnú mravnosť, resp. nemravnosť 20. storočia. Nástroje demokracie sa postupne zoslabujú, v pozadí chaosu sa už formujú sofistikované skupiny, ktoré hľadajú nastolenie poriadku v nových formách totalitného usporiadania spoločností. O to naliehavejšia je táto výzva, aby ste sa znova identifikovali v občianskom a profesijnom združení a svojimi tvorivými schopnosťami a predovšetkým skúsenosťami prispeli k obnoveniu reputácie a zmysluplnosti ÚSTT. Cítime, že sa blíži obdobie, keď nás bude treba oveľa viac, ako kedykoľvek predtým. Prosíme vás, aby ste nám zatiaľ dali aspoň na známosť, či môžeme s vami do budúcnosti rátať ako s členom, ktorý sa stotožňuje a identifikuje s našimi cieľmi obsiahnutými v Deklarácii ÚSTT. Iné zámery Únia voči členskej základni zatiaľ neproklamuje. Vy, ktorí tú vôľu prejavíte, nás veľmi potešíte a dodáte nám novú energiu. Potešíte nás aj tým, ak našu činnosť podporíte hoc len symbolickým príspevkom členského, ktorý zodpovedá vašim finančným  možnostiam. Uľahčíte nám tak prekonať túto neľahkú etapu vo vývoji ÚSTT a naštartovať postupnú realizáciu zámerov, uvedených v Deklarácii. Tých, ktorí sa nachádzajú v stave sociálnej núdze, nemôžu si dovoliť zaplatiť členský príspevok, ale chcú sa naďalej s nami identifikovať  prosíme, aby oznámili túto skutočnosť výboru ÚSTT. Vopred vám všetkým ďakujem za zachovanie či znovuzískania priazne a dôvery. Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom Miloslav Končok - predseda ÚSTT                   Bratislava,  5.marca 2012

 

Únia slovenských televíznych tvorcov

mail: ustt1990@gmail.com

 

 

 

 

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421944126240 ustt1990@gmail.com