o nás   -   VÝBOR ÚSTT,  PRIHLÁŠKA ZA ČLENA , STANOVY ÚSTT      

Prihláška za člena ÚSTT 2020.doc (37376)
 

Predseda Výboru ÚSTT :   

Mgr.Art. Fedor Bartko, scenárista a režisér             

Podpredsedovia Výboru ÚSTT:      

Monika Korenčiová, produkčná /prvá podpredsedníčka/

druhý podpredseda /nezvolený/

Členovia výboru ÚSTT:  

 Mgr.Art. Štefan Felix, scenárista a režisér

Elena Gašparová, dramaturgička

Ingrid Králová, režisérka        

Martin Roll, kameraman

Ľubomír Vladár, kameraman

 

Kontrolná rada ÚSTT:                    

Igor Leicht, kameraman /predseda Kontrolnej rady/

Tatiana Javorková, produkčná /členka  Kontrolnej rady/

Maroš Petro, strihač /člen Kontrolnej rady/

 

Výbor ÚSST zvolený dňa 14.februára 2023 na VZ ÚSTT.

Pravidelné stretnutia a rokovania výboru - spravidla vždy v prvú stredu v mesiaci.

                                        

STANOVY ÚNIE SLOVENSKÝCH TELEVÍZNYCH TVORCO

Stanovy ÚSTT z roku 2019.doc (72704)

S T A N O V Y

Únie slovenských televíznych tvorcov

 

Článok 1

Názov, sídlo, pôsobnosť

1.  Názov organizácie je: Únia slovenských televíznych  tvorcov (ďalej len Únia)

2.  Únia je dobrovoľná , nezávislá , nepolitická,  profesijno-ochranná  organizácia, ktorá  združuje interných aj  externých tvorivých pracovníkov v oblasti televízie,  kritikov, teoretikov,  pedagógov a študentov vyšších  ročníkov umeleckých škôl (ktorých prijíma na základe odporúčania pedagógov a ich doterajšej práce).

3.  Sídlom Únie a jej ústredných orgánov je Bratislava. Adresa sídla je: 

     Bajzova 14,      821 08 Bratislava

4.  Únia pôsobí na území Slovenska. Podľa potreby zriaďuje  pobočky.

5.  Únia sa môže spájať s ďalšími organizáciami umeleckých  pracovníkov a vytvárať tomu zodpovedajúce organizačné a riadiace štruktúry, ktorých základom sú osobitné stanovy. Náplň a formy takýchto štruktúr  musia byť v súlade s poslaním a úlohami Únie.

6.  Únia je otvorená organizácia, ktorá  zaručuje všetkým  členom právo na vlastnú názorovú

     platformu.

7.    Únia je právnická  osoba so samostatnou právnou subjektivitou. Zriaďuje sa na základe zákona č. 83/1990 Zb.. Právna forma Únie je občianske združenie.

 

Článok 2

Ciele, poslanie a úlohy

Poslaním Únie je:

1.    rozvíjať demokratické formy života, humanistické tradície európskej a svetovej kultúry,

       dodržiavať a šíriť zásady Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN,

2.  prebúdzať a rozvíjať úctu k umeleckému dielu ako k mravne zodpovednej výpovedi

      o všeľudských a celospoločensky platných hodnotách a to rovnako u tvorcov ako

      u televíznych divákov,

3.  presadzovať profesionálne, autorské, sociálne, občianske práva a etické záujmy tvorivých

pracovníkov v oblasti televízie, ktoré zaručujú slobodu tvorby a prejavu v oblasti televíznej tvorby i kritiky a právo  tvorivého pracovníka na sprístupnenie jeho tvorby verejnosti,

4.  hľadať účinné prostriedky proti dominancii komerčných kritérií pri hodnotení televíznej

tvorby, ako aj proti takej tvorbe, ktorá ohrozuje mravný vývoj spoločnosti, sociálny mier a

demokratické štruktúry verejného a politického života,

5.  pôsobiť na zlepšenie organizačných a materiálnych podmienok tvorby a exploatácie televíznych diel, ako aj praktickej a teoretickej prípravy študentov televíznych odborov stredných  a vysokých škôl,

6.   zasadzovať sa o vytváranie podmienok pre ďalší profesionálny, odborný a umelecký rast svojich členov,

7.  prispievať k objektívnemu hodnoteniu televíznej tvorby vytváraním platformy pre oboznamovanie sa s dielami, a pre výmenu názorov; toto hodnotenie môže byť  vyjadrené aj udeľovaním prémií a cien,

8.  podnecovať vznik nových televíznych diel prehlbovaním  myšlienkových a umeleckých integračných procesov, v  rámci národnej a európskej kultúry,

9. podporovať rozvoj politicky a umelecky nezávislej  tvorby nastupujúcej generácie televíznych tvorcov,

10. vytvárať stimulačné podmienky pre vznik samostatnej  televíznej teórie a kritiky a pre jej ustavičnú participáciu na vývoji a spoločenskej reflexii televíznych  diel.

 

Článok 3

Formy činnosti

1. Únia pre naplnenie svojho poslania a cieľov využíva  všetky prostriedky     vyplývajúce z jej právnej povahy a  postavenia.

2. Činnosť Únie sa môže organizovať vo forme sekcií, združení,   klubov a komisií, ktoré pracujú sústavne alebo po vymedzenú dobu podľa záujmu a riešenej problematiky. Organizačná  štruktúra Únie je otvorená. Každá  z vytvorených jednotiek sa riadi vlastným organizačným poriadkom. Ciele, náplň a organizačný poriadok každej organizačnej jednotky musí byť v súlade so stanovami Únie. Organizačný poriadok, programové ciele a jednotlivé  akcie každej jednotky podliehajú schváleniu výborom Únie.

3.   Pri plnení svojho poslania a cieľov Únia ďalej:

   a.) sleduje a pomáha vytvárať právny rámec a podmienky  tvorivej činnosti televíznych tvorcov a využitia ich  diel, podieľa sa na vypracovávaní zákonov o televízii a nadväzujúcich legislatívnych a právnych noriem,

   b.) pravidelne hodnotí výsledky televíznej tvorby (na  toto hodnotenie môže nadväzovať udeľovanie prémií,  cien, uznaní a pod.),

   c.) organizuje festivaly, prehliadky, semináre pracovného charakteru, ako aj rôzne autorské a tvorivé súťaže, vyjadruje sa k účasti a zastúpeniu slovenskej televíznej tvorby na domácich a zahraničných  prehliadkach a festivaloch,

 

Článok 4

Členstvo

1.)    Členstvo v Únii je individuálne a výberové.

2.)    Členom Únie sa môže stať každý tvorivý pracovník v oblasti televízie, ktorého tvorba spĺňa etické a estetické kritériá  definované v Článku 2 "Ciele, poslanie a úlohy", súhlasí so stanovami Únie a riadne platí členské príspevky.

3.)    Za tvorivé sa v oblasti televíznej tvorby považujú  tieto profesie:

    a.) autor, scenárista, dramaturg, redaktor, skladateľ,  teoretik, kritik,

    b.) režisér

    c.) kameraman, strihač, zvukový majster, umelecký maskér,

    d.) vedúci výroby, vedúci výrobného štábu,

    e.) moderátor-redaktor, spíker,

f.) autor slovenského znenia audiovizuálneho diela (prekladateľ, úpravca dialógov, režisér da-

    bingu)

    g.) pedagóg, ktorého činnosť je spojená  s televíziou.

    h.) výtvarník, scénický výtvarník, kostýmový výtvarník, výtvarník animovaného filmu, animátor

4.)    O prijatí člena rozhoduje výbor Únie tajným hlasovaním. Proti rozhodnutiu výboru sa môže uchádzač rovnako ako každý riadny člen Únie odvolať na valné zhromaždenie do 30 dní od jeho oznámenia.

5.)    Na návrh výboru Únie môže valné zhromaždenie udeliť  voľbou čestné členstvo osobe, ktorá sa zaslúžila o  rozvoj slovenskej televíznej tvorby.

 

Článok 5

Práva a povinnosti členov

1.    Člen má  právo:

    a.) voliť svojich zástupcov do všetkých orgánov Únie,

    b.) byť volený do všetkých orgánov Únie, s výnimkou  tých členov Únie, ktorí sú vymenovaní do vedúcich  funkcií (od úrovne šéfredaktora, šéfproducenta, šéfmanažéra)  v televíznych vysielateľských organizáciách, resp. sú zamestnancami  Únie,

    c.)    vytvárať na pôde Únie na základe spoločných názorov a umeleckého programu nezávislé‚ názorové‚ a záujmové skupiny, 

   d.)    žiadať prerokovanie a protokolovanie stanovísk  menšiny,  

   e.)  predkladať orgánom Únie námety a návrhy týkajúce  sa činnosti Únie,

   e.)  zúčastňovať sa akcií usporiadaných orgánmi Únie,

   f.)  žiadať právnu ochranu v rámci právomoci, finančných a personálnych možností Únie.

 2.      Člen má  povinnosť:

   a)  dodržiavať mravné princípy televíznej tvorby,

   b)  dodržiavať stanovy

   c)  platiť členské príspevky do 31. marca príslušného kalendárneho roku.

      

Článok 6

Zánik členstva

1.  Členstvo v Únii zaniká:

   a.) vystúpením,

   b.) zrušením členstva pre neplnenie členských povinností alebo porušovanie stanov,

   c.) úmrtím.

2.  Vystúpenie z Únie musí člen oznámiť písomne výboru

3.  O zániku členstva v zmysle bodu 1.písm b.) rozhoduje výbor. Proti jeho rozhodnutiu sa môže člen do 30 dní od doručenia rozhodnutia odvolať na valné zhromaždenie. Odvolanie má odkladný účinok.

 

Článok 7

Orgány Únie

1. Valné zhromaždenie.

    Najvyšším orgánom Únie je valné zhromaždenie, ktoré  tvoria všetci členovia Únie. Zvoláva sa raz za  dva roky. Ak  o to požiada aspoň tretina členov výboru, je výbor do 6 týždňov povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie:

   a.) schvaľuje a mení stanovy

   b.) volí a odvoláva predsedu

    c.) volí a odvoláva podpredsedov Výboru Únie, rozhoduje o ich počte a stanovuje ich poradie v prípade výkonu činností predsedu    

    d.) volí a odvoláva predsedu kontrolnej rady

   e.) volí a odvoláva členov výboru a kontrolnej rady a rozhoduje tiež o ich počte. Tento počet však v prípade výboru nesmie byť nižší ako päť vrátane predsedu a podpredsedov, v prípade  kontrolnej rady nižší ako dva, vrátane predsedu.

   f.) hodnotí činnosť Únie na základe správy výboru a  kontrolnej rady a schvaľuje predložené správy

   e.) schvaľuje výšku členských príspevkov

   f.) určuje program Únie pre budúce obdobie

   g.) rozhoduje o odvolaniach proti uzneseniam výboru

   h.) rozhoduje o návrhoch predložených valnému zhromaždeniu

ch.) rozhoduje v prípade predloženia návrhu o zániku Únie.

 ch.) v prípade zániku Únie rozhoduje, ako sa naloží s jej majetkom.

  i.) je uznášaniaschopné, ak je prítomná  nadpolovičná  väčšina členov. Jeho uznesenie je právoplatné, ak preň hlasovala prostá  väčšina prítomných členov,

   j.) ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, musí výbor stanoviť nový termín konania valného zhromaždenia do dvoch týždňov od pôvodného termínu pôvodného valného zhromaždenia. Opakované valné zhromaždenie je uznášaniaschopné‚ i keď sa ho nezúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 2. Predseda :

   a.) vedie rokovania výboru a jeho hlas je hlasom rozhodným v prípade rovnosti pri hlasovaní,

   b.) vstupuje do kontaktu s inými inštitúciami, štátnymi orgánmi a umeleckými organizáciami a zastupuje Úniu ako jej štatutár. Z poverenia výboru uzatvára s nimi dohody,

   c.) vedie rokovania valného zhromaždenia a predkladá mu na schválenie všetky zásadné materiály,

   d.) v čase jeho neprítomnosti ho v celom rozsahu právomocí zastupuje podpredseda, resp. prvý podpredseda vrátane právomocí štatutára organizácie,

   e.) môže byť odvolaný výborom v prípade že závažne poruší stanovy Únie, nevykonáva funkciu v čase dlhšom ako tri mesiace, resp. na vlastnú žiadosť abdikuje na funkciu. V takomto prípade preberá  jeho funkciu prvý, resp. ďalší podpredseda, v zmysle rozhodnutia Valného zhromaždenia podľa rozhodnutia v zmysle Článku 7., ods. 1., písm. c.) do konania najbližšieho valného zhromaždenia.

 

3. Výbor:

   a.) zabezpečuje činnosť Únie medzi valnými zhromaždeniami

   b.) môže prijať tajomníka (sekretariát)

   c.) zvoláva valné zhromaždenie

   d.) má za povinnosť všetkými dostupnými prostriedkami informovať členov o činnosti a podujatiach Únie

   e.) vstupuje do kontaktu s inými inštitúciami, štátnymi  orgánmi a umeleckými organizáciami

   f.) ustanovuje pracovné skupiny

   g.) navrhuje Valnému zhromaždeniu výšku členských príspevkov

   g.) zasadá  najmenej raz mesačne, zvoláva ho predseda. Predseda vedie jeho rokovania.

   h.)  odvoláva svojho člena v prípade vážneho porušenia stanov Únie, ak nevykonáva funkciu dlhšie ako dva mesiace, resp. na vlastnú žiadosť. V prípade ak má menej členov ako päť, výbor musí kooptovať nového člena, ktorého potvrdí najbližšie valné zhromaždenie.

    ch.) nominuje zástupcov Únie do orgánov iných organizácií a inštitúcií, rozhodujúcich o podmienkach televíznej tvorby.

4. Kontrolná  rada:

    a.) sleduje a kontroluje dodržiavanie stanov, činnosť výboru i ďalších zariadení a orgánov Únie, plnenie uznesení valných zhromaždení a hospodársku činnosť Únie,

    b.) na riadnom valnom zhromaždení predkladá  správu o vykonanej kontrole.

    c.) odvoláva svojho predsedu v prípade, že nevykonáva  svoju funkciu v čase dlhšom ako 6

         mesiacov, v prípade z vážneho porušenia stanov, resp. na jeho žiadosť. V takomto

         prípade poveruje jeho funkciou jedného zo svojich členov na čas do najbližšieho

         valného zhromaždenia. Členovia kontrolnej rady nemôžu byť počas svojho funkčného

         obdobia volení do iných komisií,  môžu sa však v rámci plnenia svojich úloh zúčastniť

         na každom zasadaní orgánov Únie, avšak bez hlasovacieho práva.

 

Článok 8

Organizačné princípy Únie.

1. Funkčné obdobie volených orgánov Únie sú štyri roky.  Ten istý člen môže byť do rovnakého orgánu zvolený aj opakovane.

2. Orgány Únie vykonávajú svoju činnosť v súlade s týmito z kladnými princípmi:

    a.) voľby sú vždy tajné.

    b.) voľby sú právoplatné, ak sa na nich zúčastnila nadpolovičná väčšina členov. V prípade, že sa nadpolovičná  väčšina valného zhromaždenia nezíde na riadne zvolanom zasadnutí, výbor zvolá valné zhromaždenie v náhradnom termíne. V tomto termíne je valné zhromaždenie  vždy uznášaniaschopné. Zvolení sú tí členovia, ktorí  dostali prostú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov,

   c.) ak to bude vyžadovať situácia, môže byť orgán doplnený kooptovaním nových členov až do jednej tretiny  stanoveného počtu členov. Kooptovanie platí iba do najbližšieho valného zhromaždenia,

   d.) volené orgány sa môžu právoplatne uznášať, ak je prítomná  polovica členov (s výnimkou ustanovenia Čl.8, ods. 2, písm. b.)). Rozhodnutie orgánov je schválené‚ ak preň hlasovala väčšina prítomných členov.

   e.) o vecných otázkach sa hlasuje verejne a uznesenia sú právoplatné, ak s nimi súhlasí prostá väčšina prítomných,

   f.) každý prítomný člen má  právo navrhnúť v konkrétnom prípade tajné hlasovanie, o čom príslušný orgán rozhoduje verejným hlasovaním.

 

Článok 9

Ekonomické zabezpečenie

1.      Únia financuje svoju činnosť z členských príspevkov, získaných grantov, dotácií, a iných finančných  prostriedkov získaných aktivitami Únie.

2.   O hospodárení Únie podáva výbor a kontrolná  rada ÚSTT výročnú správu členstvu raz za dva roky na riadnom valnom zhromaždení.

 

Článok 10

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.      Náhrady  za výdavky spojené s činnosťou funkcionárov sa poskytujú podľa platných predpisov.

2. Únia zaniká  ak sa na tom uznesie valné zhromaždenie  trojštvrtinovou väčšinou hlasov prítomných členov.

3.  S majetkom Únie sa pri jej zániku naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

4. Po zániku Únie vykoná  likvidáciu jej práv a povinností  likvidačná  komisia, ktorú ustanoví výbor.  Úhrada likvidačných nákladov sa uskutoční z aktívnych prostriedkov Únie.

 

Článok 11

1.      Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie Únie,  ktoré sa konalo 19.januára 1991 v Bratislave a zmeny v nich schválilo valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 4.marca 1992. Následné zmeny schválilo valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 10. decembra 1999.

Ďalšie zmeny schválilo valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 22.februára 2012 a valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 22.06.2016

.Nové znenie stanov schválilo valné zhromaždenie Únie 21. februára 2019.

  

 

      V Bratislave    21.februára 2019                                          Fedor Bartko

                                                                                                  predseda Únie slovenských

                                                                                                  televíznych tvorcov

                                                                                              

 

 
 

 

Prihláška Unia - nová.doc (36352)

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA ÚSTT

P R I H L Á Š K A   Z A   Č L E N A   ÚSTT

Meno a priezvisko

 

Profesia

 

Adresa/ Ulica číslo

 

PSČ/ Mesto

 

Telefón/ Fax

 

Mobil

 

Jazykové znalosti

 

E – mail

 

 

Krátky profesijný životopis:                                                                                                                    

Tvorba     Uvádzajte len najvýznamnejšie diela:

Názov diela:

Druh (film, inscenácia,

dokument, a pod.)

Minutáž

Vyrobca

Rok výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenenia:

 

V...................................................dňa  .......................................                     Podpis:

 

Rozhodnutie výboru:                                                                              

Dňa:                                                                                                                   

Podpis za výbor: 

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421944126240 ustt1990@gmail.com