Nové podujatia, súčasná činnosť a história činnosti ÚSTT

26.07.2015 17:54

 

Podujatia uskutočnené ÚSTT:

2017    

28.septembra 2017 - 28.ročník súťaže IGRIC 2017, tlačová porada

Divadlo Malá scéna STU Bratislava

14.12.2017  Spoločenské stretnutie členov a sympatizantov ÚSTT

 

2016

Valné zhromaždenie členov ÚSTT  /22.júna 2016, Malá scéna STU Bratislava/
 
Tlačová konferencia k súťaži Igric 2016  /MS STU Bratislava/
 
Igric 2016 - 27. ročník súťaže poriadanej v spolupráci so Slovenským filmovým zväzom a Literárnym fondom  /22.september 2016, Malá scéna STU Bratislava/
 
Prehliadka víťazných filmov súťaže Igric 2016 /23.september 2016 MS STU Bratislava/
 
Predvianočné stretnutie členov SFZ a ÚSTT  /12.decembra 2016/
 
 

2015 

Igric 2015 - 26.ročník / 24.09.2015 Malá scéna STU Bratislava

Prehliadka víťazných filmov súťaže Igric 2015 / 25.09.2015 Malá scéna STU 

Súčasná filmová tvorba a Stredná Európa / Maďarský inštitút Praha 8.-10.10.2015

Igric v Prahe / Slovenský dom v Prahe, 22.októbra 2015                                    výber slovenskej audiovizuálnej tvorby za rok 2014

 

2014 

Valné zhromaždenie členov /21.februára 2014/
Večer z tvorby režiséra Juraja Lihosita / k 70.výročiu narodenia/
Igric - 25.ročník /v spolupráci so Slovenským filmovým zväzom a Literárnym fondom a Ilovefilm, s.r.o./
Envirofilm 2014
 

2013

Igric - 24 ročník
Envirofilm 2013
 

2012

Valné zhromaždenie členov  dňa 22.2.2012
Igric - 23. ročník
Envirofilm 2012
seminár o Televíznej dramatickej tvorbe:
/dňa 7.novembra 2012 v čase od 15,00 do 18,00 hod. v priestoroch Divadla LAB Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave na Svoradovej ulici/
 

Únia slovenských televíznych tvorcov z iniciatívy svojho nového výboru má záujem opätovne vstúpiť do verejnej diskusie o zmysle, význame a formách pôsobenia televíznej tvorby a televíznej produkcie vôbec v celospoločenskom kontexte.  Nazdávame sa, že je najvyšší čas na vecnú verejnú diskusiu o mieste, parametroch a limitoch etiky a estetiky v liberálnej demokratickej klíme dnešného sveta, pričom si nečiníme nárok prevziať v tejto diskusii rolu arbitra, či – nedajbože - mentora v danej oblasti. Našim záujmom je diskusiu iniciovať a umožniť konfrontáciu rôznorodých pohľadov na danú problematiku.

Náš zámer sformuloval do konceptu  cyklu ôsmych tematických blokov bývalý predseda Výboru ÚSTT pán Ing. Miloslav Končok s tým, že štruktúra každého z nich bude pozostávať  z panelovej a následne verejnej diskusie na generálne problémy v nasledovných oblastiach:

I.    Televízna dramatická tvorba

II.  Televízna dokumentárna tvorba

III. Detská a animovaná televízna tvorba

IV.  Spravodajstvo a publicistika v televízii

V.   Televízne hudobné a zábavné programy

VI.   Športové programy v televízii

VII. Vzdelávacie programy v televízii

VIII.Akvizícia zahraničných programov a dabing.

 

História najvýznamnejších aktivít

Semináre

1991

O verejnoprávnej televízii

Prednášajúci:

Stanislav Vrbka - divadelný teoretik a kritik, šéf redaktor HRLDV, člen Rady STV

Henrik Schmidt - psychológ, novinár, televízny redaktor, nezávislý expert pre masmédiá SRN, lektor Naumanovej nadácie

Jana Petrenko - expert spoločnosti Transatlantic Dialog pre televíziu v krajinách bývalého soc. bloku, poradca pre masmédiá MK SR

Antonín J.Liehm - filozof, literát a filmológ, vydavateľ Letre international - Paríž

 

1992

Princípy televízie vo verejných službách

Prednášajúci:

Anthony Smith - riaditeľ Magdalene College Oxford a spoluzakladateľ televízneho vysielača Channel Four

Antonín J.Liehm - filozof, literát a filmológ, vydavateľ Letre international - Paríž

O dramatickej tvorbe v anglickej televízii

Prednášajúci:

Kennith Trodd - vedúci redakcie televíznych inscenácií v BBC a pedagóg Londýnskej filmovej školy

Slovenská televízna dramatická tvorba

Prednášajúci:

PhDr. Martin Šmatlák - filmový teoretik a kritik

PhDr.Viera Langerová - filmový teoretik a kritik

 

1995

Legislatívne problémy realizácie duálneho systému televízneho vysielania na Slovensku

Moderovaná diskusia kompetentných orgánov SR pre televízne vysielanie, držiteľov licencií na televízne vysielanie, producentov audiovizuálnych programov a tvorcov audiovizuálnych programov SR.

Moderátor: Vido Horňák televízny režisér a podpredseda ÚSTT

 

1996

Etika a rozvoj komunikačných systémov

Prednášajúci:

Conrad J.Kelley - University Telecommunications, Wisconsin, USA

Ing.Michal Tóth - systémový inžinier pre zavádzanie a prevádzku nových technológií spol. VTV CABLE TV s.r.o.

PhDr.Jarmila Grujbárová - vedúca úradu Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie

Antonín J.Liehm - český publicista, žijúci vo Francúzsku

Ivo Mathé - generálny riaditeľ verejnoprávnej Českej televízie, ČR

Gabriele von Wallenberg - Fachhochschule für Privatrecht, Wettbewerb und Kartelrecht, Regensburg, SRN

Eric Clove - scenárista, režisér a producent, Francúzsko

Robert Strasser - Mediainstitut Mníchov, SRN

Johnatan Stoneman - Central Europe Regional Reporter, BBC - World Service, GB

Norman McLean - Broadcasting Standards Council, GB

 

1997

Pôvodná audiovizuálna tvorba, televízny trh a zdroje ich financovania

Prednášajúci:

Mgr.Ľuboš Jariabka -       scenárista a dramaturg, poverený vedením Odborov audiovizuálnych tvorcov, SR

Mgr.Peter Malec -            výkonný riaditeľ Klubu reklamných agentúr na Slovensku, SR

Ing.Jarmila Grujbárová - vedúca úradu Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, SR

Mgr.Milan Lechnický -    riaditeľ strategického plánovania reklamnej agentúry ISTROPOLITANA, SR

                                Mgr.Marian Urban - nezávislý filmový producent, SR

 

Verejný záujem v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

Úvod do verejnej diskusie, zameranej na pomenovanie obsahu pojmu verejný záujem.

 

Súťaže:

Telemúza - Výbor ÚSTT sa rozhodol v rokoch 1991 a 1992 organizovať vyhodnotenie a ocenenie najlepších televíznych diel vo vlastnej réžii a v spolupráci so Slovenským literárnym fondom. Až v roku 1993 sa na základe rozhodnutia vtedajšieho ústredného riaditeľa Slovenskej televízie pána Petra Maleca rozhodlo na jeho kolégiu o organizovaní Telemúzy v spolupráci s ÚSTT, pričom za základ súťažného poriadku i organizácie bol prijatý návrh Výboru ÚSTT.

V tom čase došlo tiež k premenovaniu ceny z IGRIC-a  na TELEMÚZU.

V roku 1994 sa spoločným úsilím podarilo dosiahnuť i pôvodný zámer udeľovať ceny v priamom televíznom vysielaní a nazdávame sa, že táto skutočnosť mala vo verejnosti pozitívnu odozvu.

V roku 1995 STV odmietla spoluúčasť ÚSTT na organizácii Telemúzy.

 

Igric - od roku 1994 ÚSTT organizuje udeľovanie výročnej ceny v oblasti audiovízie v spolupráci so Slovenským literárnym fondom  a Slovenským filmovým zväzom /naposledy v roku 2015/.

 

Cena ÚSTT za dlhoročné pôsobenie v oblasti tvorby pre deti a mládež spoločne s Literárnym fondom / do roku 1997 / sa udeľovala v rámci festivalu Prix Danube.

 

Legislatívna činnosť:

 

Účasť na pripomienkovom konaní pri príprave:

Zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní

O Slovenskej televízii (vrátane noviel)

Masmediálneho zákona

Kinematografického zákona

Audiovizuálneho zákona

Zákona o umeleckých fondoch

a ďalších

Vlastné legislatívne iniciatívy:

Alternatívny návrh novely Zákona O Slovenskej televízii (október

1992)

Návrh Zákona o Slovenskej televízii (máj 1995)

Zákona na ochranu a podporu národnej audiovizuálnej tvorby(v

spolupráci so Slovenským filmovým zväzom 1993)

Iniciatívy, resp. spolupráca na tvorbe základných interných noriem verejnoprávnej Slovenskej televízie:

Štatút Rady STV

Štatút programového pracovníka

Programový kódex STV

Organizačná štruktúra STV        

 

Spolupráca s ďalšími inštitúciami:

 

Rada Slovenskej televízie

ÚSTT spracoval pre radu niekoľko expertných posudkov na základné materiály STV, pravidelne ju upozorňuje na neuspokojivá podmienky tvorby televíznych programov.

Literárny fond SR

V zmysle platného zákona má ÚSTT svoje zastúpenie vo výbore Sekcie pre film, televíziu a videotvorbu LF SR.

Rozhlas a televízia Slovenska

V roku 2015 bola podpísaná nová dohoda o spoluopráci ÚSTT a RTVS a vykonávací protokol k nej.

 

Súčasné aktivity:

K  tradičným akciám patrí spolupráca na udeľovaní výročných cien za audiovíziu IGRIC. ÚSTT niekoľko rokov po sebe získavala grant MK SR na tvorbu dokumentu o udeľovaní ceny IGRIC v časoch, keď sa Igric udeľoval v rámci festivalu Artfilm v Trenčianskych Tepliciach. Režisérmi dokumentov boli Juraj Lihosit a František Palonder. 

Od roku 1999 spolupracovala so Slovenskou agentúrou životného prostredia na organizácii Medzinárodného festivalu Envirofilm  v Banskej Bystrice, kde organizovala pravidelne semináre pre filmových tvorcov na rôzne témy. 

Ocenení dlhoroční tvorcovia:

1999  Katarína Začková – televízna publicistka (Eko ďalej)

2000  Tomáš Paštéka – režisér, dokumentarista

2001  Jindro Vlach – režisér

2002  Imrich Schlosser – redaktor

2003  Katarína Javorská – dramaturgička, scenáristka

2004  Juraj Lihosit – režisér projektov Eko ďalej

2005  Zdeno Vlach – režisér, dokumentarista

2006  Pavol Barabáš – režisér, dokumentarista

2007  Milan Štelbaský – režisér, dokumentarista

2008  Jaroslav Mikuš – režisér, dokumentarista

 

         V spolupráci s českou partnerskou organizáciou FITES (Filmový a televizní svaz) organizuje ÚSTT komornú Přehlídku české a slovenské dokumentární a animované tvorby, ktorá sa koná vždy na prelome novembra a decembra už od roku 1993. Po prvých ročníkoch, ktoré hostilo Divadlo Bolka Polívku v Brne a jednom ročníku, ktorý sa konal v Písku, prehliadka definitívne zakotvila v pohostinnom prostredí Štúdia MAT na Karlovom námestí v Prahe. Porota zostavená z televíznych tvorcov a menovaná výborom ÚSTT vyberá z aktuálnej filmovej a televíznej tvorby dokumentárne filmy do dvoch dvojhodinových blokov, pričom sa premieta v hlavnej sále Klubu MAT a v salóniku. Ten v posledných rokoch hostil najmä filmy obidvoch vysokých filmových škôl, bratislavskej VŠMU a banskobystrickej Akadémie umení. Po skončení projekcií nasleduje pravidelne beseda slovenských a českých tvorcov, ale aj producentov, kritikov, novinárov, dramaturgov z Českej aj Slovenskej televízie a stave dokumentárnej tvorby v obidvoch krajinách.

 

 

 

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com