PRIHLÁŠKA IGRIC 2021

06.06.2021 17:59
Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov,
Literárny fond SR
32. ročník súťaže I G R I C   2 0 2 1    -    P R I H L Á Š K A
 
filmu - televízneho programu - knihy
na udelenie ceny IGRIC, tvorivých prémií, ceny Jána Fajnora a zvláštnej ceny poroty 
pre producenta za audiovizuálnu tvorbu roku 2020 (vybratý údaj podčiarknite)
 
Názov diela: 
Evidenčné číslo  (nevyplňovať)
Rok výroby a vydania diela:
© 2020
Výrobca diela:                                      
Držiteľ copyrightu:
Minutáž (pri seriáloch aj počet dielov):                                  Technický nosič:
 
Meno a priezvisko tvorcu:
Štátna príslušnosť: 
Člen SFZ:      áno/ nie 
Člen ÚSTT:  áno/ nie
Adresa bydliska tvorcu: 
E-mail:
Telefón: 
Web:
 
Meno a priezvisko producenta:
Štátna príslušnosť: 
Člen SFZ:     áno / nie 
Člen ÚSTT:  áno / nie
Adresa bydliska producenta: 
E-mail:
Telefón: 
Web:
 
Tvorivý výkon: scenár, réžia, kamera, animácia, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, teoretická práca (vybratý údaj podčiarknite)
 
Návrh na cenu IGRIC: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, dokument, animovaný film, celoživotné dielo (vybratý údaj podčiarknite)
 
Návrh na tvorivú prémiu: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, herecký ženský a mužský herecký výkon, dokument, animovaný film, teória a kritika, ostatná filmová a televízna tvorba (vybratý údaj podčiarknite)
 
 
Návrh na cenu Jána Fajnora (cena sa udeľuje mladým tvorcom do 35 rokov)
Meno tvorcu:
Dátum narodenia tvorcu:
E-mail:
Telefón:
 
Návrh na cenu poroty - zvláštna cena poroty pre producenta 
(návrhy môžu podať len tvorcovia AVD - scenáristi, režiséri, kameramani ... a i.)
Prihlasovateľ (osoba, organizácia): 
Adresa prihlasovateľa:
E-mail:
Telefón:
Dátum:
 
 
Prílohy: link, kniha, štúdia, kópia potvrdenia o zaplatení (vybraté údaje podčiarknite)
 
Link na dielo /pre členov poroty/:
 
Udelenie súhlasu tvorcu, výrobcu a nositeľa práv šírenia diela: 
Podpisom tejto prihlášky súhlasím s uvedením ukážok z prihláseného diela na slávnostnom vyhlásení cien a na nekomerčných pred- a posúťažných aktivitách SFZ, ÚSTT a LF. 
 
Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov: súhlasím / nesúhlasím  so spracovaním osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (rozhodnutie o udelení súhlasu alebo nesúhlasu podčiarknite).
 
Prehlásenie organizátorov o ochrane osobných údajov: V súlade s potrebami identifikácie tvorcov a producentov pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi.
Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní 
postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou.
 
 

Prihlášku spolu s prílohami je nevyhnutné doručiť od  1.6.2021 do 15.6.2021 v súlade s Organizačno-technickými podmienkami súťaže.

 

Prihláška 32. IGRIC 2021.docx (19334)

 prihláška na stiahnutie

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com