Valné zhromaždenie ÚSTT

03.05.2016 21:52

V zmysle našich stanov pozývame Vás na Valné zhromaždenie členov Únie slovenských televíznych tvorcov, ktoré sa uskutoční dňa 22.júna 2016 o 16,30 hod. v kaviarni divadla STU Malá scéna Bratislava.

Týmto vyjadrujem svoje poďakovanie za pozvanie na Valné zhromaždeniem ÚSTT 2016. Žiaľ, pri najväčšej snahe sa tohto Vášho zhromaždenia nemôžem zúčastniť s objektívnych príčin. Nakoľko v RTVS vládne super športový rok a v súčasnosti prebiehajú ME vo futbale EURO 2016, RTVS vysiela denne 3 zápasy - športové štúdio EURO 2016 + mixzóna, všetci interní kameramani sú nasadení, mňa nevynímajúc.

Ak mi je ale dovolená zdravica, budem rád, keď ju prijmete a snáď aj zreprodukujete : "V mene odborovej organizácie ZO SLOVES pri RTVS-STV BA+BB, ako aj v mene mojom, prajeme Valnému zhromaždeniu ÚSTT 2016, príjemnú atmosféru a zdarný priebeh zhromaždenia. 

Ivan T. Priehradný, kameraman RTVS-STV BA.

 

Tešiac sa na prípadne stretnutia, zostáva s vďakou a pozdravom,

Ivan T. Priehradný, preds.ZO SLOVES pri RTVS-STV BA+BB.

 

 

Únia slovenských televíznych tvorcov

e-mail: ustt1990@gmail.com  www.ustt.weebly.com

Vec: pozvánka na Valné zhromaždenie členov ÚSTT

 

Vážení kolegovia,

            i keď nám je jasné, že v januári roku 1990, keď sme občianske združenie Únia slovenských televíznych tvorcov zakladali,  bola naša spoločná viera v silu občianskych a profesijných zoskupení oveľa silnejšia, členovia súčasného Výboru ÚSTT sú stále presvedčení, že udržať v činnosti jeho štruktúry má a stále bude mať zmysel. O tom ako si to predstavujeme by sme sa veľmi radi s Vami pozhovárali na riadnom Valnom zhromaždení Únie slovenských televíznych tvorcov,

ktoré výbor zvoláva na 22. júna 2016  o 16,30 hod.

v priestore kaviarne Malej scény STU v Bratislave, Dostojevského rad 7.

Veríme, že si v tomto termíne urobíte čas a zúčastníte sa prerokovávania nasledovného programu:    

1/ Otvorenie a schválenie programu

2/ Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3/ Správa o činnosti ÚSTT od posledného VZ (predkladá predseda Výboru ÚSTT 

    Vido Horňák)

4/ Správa revíznej komisie ÚSTT (predkladá jej členka Kateřina Javorská)

5/ Informácia o udeľovaní ceny IGRIC (predkladá Miroslava Trizmová)

6/ Návrh na zmenu Stanov ÚSTT (predkladá Ľubomír Fifik)

7/ Informácia o situácii v partnerskom SFZ (predkladá Juraj Lihosit, poverený vedením SFZ)

8/ Voľba nových členov výboru (funkčné obdobie skončilo pp. Lihositovi, Palonderovi,

    opustila nás pani Danka Bošanská)

9/ Voľba predsedu kontrolnej rady (ostatné Valné zhromaždenie zvolilo pp.Šebovú a Javorskú

    za členky Kontrolnej rady ÚSTT, nezvolilo jej predsedu)

10/ Ciele ÚSTT na nasledujúce obdobie (predkladá Miroslav Gdovin)

11/ Diskusia

12/ Návrh a hlasovanie o uzneseniach Valného zhromaždenia ÚSTT 

      (predkladá návrhová komisia Valného zhromaždenia ÚSTT)

13/  Záver

                            Veríme, že sa zasadnutia zúčastníte a túto príležitosť využijete i na to, aby ste si zaplatili členské príspevky na rok 2016 (t.č. 15,- €/á rok). Aktuálne informácie o činnosti ÚSTT nájdete aj na našej web stránke https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/ , ktorá bola zriadená v roku 2013.

                            Tešíme sa na stretnutie s Vami.  

V Bratislave dňa 11.mája 2016                                                 

Vido Horňák, v. r.                                                                                                                                                   predseda Výboru ÚSTT

 

Pozvánku s programom VZ Vám doručíme aj v elektronickej podobe, prosíme Vás preto ak ste si zmenili e-mailovú adresu o jej aktualizáciu na adresu:  ustt1990@gmail.com

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com